BROŃ   REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNIC
 
   KARABINEK AK 47
 
   KARABINEK AK 47-historia powstania
 
  KARABINEK AK 74
 
  Pistolet P 64
 
  Pistolet P 83
 
  PM 84
 
  BROŃ CELE DOSTĘPU
 
  BALISTYKA
 
  AMUNICJA
 
  CELOWANIEUstawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku precyzuje pojęcie broni. W rozumieniu art. 4.1. należy pod tym pojęciem rozumieć:

 

 • Broń palną, w tym bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową,
 • Broń pneumatyczną,
 • Miotacze gazu obezwładniającego,
 • Narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

a/ broń białą w postaci:

 

 • ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni,
 • kastetów i nunczaków,
 • pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,
 • pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,

b/ broń cięciwową w postaci kusz, 

BROŃ PALNA

W rozumieniu ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku /art. 7/ bronią palną:

Jest to niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo z elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów na odległość.

Ogólna budowa broni palnej:

 

 • szkielet
 • lufa
 • zamek
 • komora zamkowa
 • mechanizm spustowo - uderzeniowy
 • mechanizm zabezpieczający
 • przyrządy celownicze
 • sprężyna powrotna

W rozumieniu ustawy istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są:

 

 • szkielet broni,
 • baskila,
 • lufa,
 • zamek,
 • komora zamkowa.

c/ przedmioty przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej.

BROŃ SAMOCZYNNA

Broń palna, w której energia jednego wystrzału przygotowuje następny wystrzał, tj. przeładowuje broń.

SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=