USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA

 

USTAWA

z dnia 22 sierpnia 1997 r.

o ochronie osób i mienia

Rozdzia

Przepisy ogólne

Art. 1.

ł 1

Ustawa okre

1) obszary, obiekty i urz

2) zasady tworzenia i funkcjonowania wewn

3) zasady prowadzenia dzia

i mienia;

4) wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony;

5) nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia;

6) zasady ochrony transportowanej broni, amunicji, materia

uzbrojenia, urz

śla:ądzenia podlegające obowiązkowej ochronie;ętrznych służb ochrony;łalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osóbłów wybuchowych,ądzeń i sprzętu wojskowego.

Art. 2.

U

1) kierownik jednostki – osob

uprawnionych, zgodnie z przepisami prawa, statutem, umow

do zarz

lub syndyka;

2) licencja – zezwolenie na wykonywanie zada

mienia w zakresie wymaganym ustaw

3) obszar podlegaj

kierowników urz

oznakowany;

3a) transport podlegaj

materia

z obszarów i obiektów podlegaj

4) ochrona osób – dzia

zdrowia i nietykalno

żyte w ustawie określenia oznaczają:ę lub organ przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej,ą,ądzania nią; za kierownika jednostki uważa się również likwidatorań związanych z ochroną osób ią;ący obowiązkowej ochronie – obszar określony przez ministrów,ędów centralnych i wojewodów, wydzielony i odpowiednioący obowiązkowej ochronie – transport broni, amunicji,łów wybuchowych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego, wysyłanyących obowiązkowej ochronie;łania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia,ści osobistej;

Opracowano na podstawie:

tj. Dz. U. z

2005 r. Nr 145, poz.

1221, z 2006 r. Nr

104, poz. 708, z 2008

r. Nr 171, poz. 1055,

Nr 180, poz. 1112.

©Kancelaria Sejmu s. 2/20

2008-11-06

5) ochrona mienia – dzia

przeciwko mieniu, a tak

z tych zdarze

na teren chroniony;

6) pracownik ochrony – osob

lub licencj

ochrony w ramach wewn

który uzyska

zakresie ochrony osób i mienia, lub osob

zakresie niewymagaj

7) specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne – wewn

oraz przedsi

gospodarczej w zakresie us

na bro

8) wewn

przedsi

ochrony.

łania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniomże przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającejń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionychę posiadającą licencję pracownika ochrony fizyczneję pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonującą zadaniaętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy,ł koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej wę wykonującą zadania ochrony wącym licencji;ętrzne służby ochronyębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalnościług ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenień na okaziciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów;ętrzne służby ochrony – uzbrojone i umundurowane zespoły pracownikówębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich

Art. 3.

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

1) bezpo

a) sta

b) polegaj

przetwarzanych w elektronicznych urz

alarmowych,

c) polegaj

przedmiotów warto

2) zabezpieczenia technicznego, polegaj

a) monta

sygnalizuj

konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

b) monta

eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w

miejscach zainstalowania.

średniej ochrony fizycznej:łej lub doraźnej,ącej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych iądzeniach i systemachącej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innychściowych lub niebezpiecznych;ącego na:żu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych,ących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji,żu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich

Art. 4.

1. Ustawa nie narusza przepisów dotycz

ących ochrony obszarów, obiektów i urządzeń

jednostek organizacyjnych podleg

przez:

1) Ministra Obrony Narodowej,

2) Ministra Spraw Wewn

3) Ministra Sprawiedliwo

4) Ministra Spraw Zagranicznych

łych, podporządkowanych lub nadzorowanychętrznych i Administracji1),ści,2),

1)

wewn

Obecnie: ministra właściwego do spraw administracji publicznej i ministra właściwego do sprawętrznych.

©Kancelaria Sejmu s. 3/20

2008-11-06

5) Szefa Agencji Bezpiecze

6) Szefa Agencji Wywiadu,

7) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

a tak

wybuchowych, uzbrojenia, urz

przez te jednostki.

2. Ustawa nie narusza przepisów dotycz

innych uzbrojonych s

ustaw.

3. Ustawy nie stosuje si

ństwa Wewnętrznego,że przepisów dotyczących ochrony transportu broni, amunicji, materiałówądzeń i sprzętu wojskowego wykonywanegoących organizacji i zasad funkcjonowaniałużb i formacji ochronnych, tworzonych na podstawie odrębnychę do Straży Marszałkowskiej podległej Marszałkowi Sejmu.

Rozdzia

Obszary, obiekty, urz

Art. 5.

ł 2ądzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie

1. Obszary, obiekty, urz

pa

pa

ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

2. Do obszarów, obiektów i urz

1) w zakresie obronno

a) zak

ądzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczegoństwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesówństwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacjeądzeń, o których mowa w ust. 1, należą:ści państwa w szczególności:łady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są

prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej

produkcji,

b) zak

i sprz

c) magazyny rezerw pa

2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego pa

a) zak

mineralnych o strategicznym znaczeniu dla pa

b) porty morskie i lotnicze,

c) banki i przedsi

łady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzeniaęt wojskowy,ństwowych;ństwa w szczególności:łady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowcówństwa,ębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź

transportuj

3) w zakresie bezpiecze

a) zak

funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub

uszkodzenie mo

ące wartości pieniężne w znacznych ilościach;ństwa publicznego w szczególności:łady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dlaże stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz

ś

wodoci

b) zak

materia

rodowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody,ągi i oczyszczalnie ścieków,łady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościachły jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały

2)

Obecnie: ministra właściwego do spraw zagranicznych.

©Kancelaria Sejmu s. 4/20

2008-11-06

toksyczne, odurzaj

po

c) ruroci

wodne i

których zniszczenie lub uszkodzenie mo

lub zdrowia ludzi,

materialne;

4) w zakresie ochrony innych wa

a) zak

b) obiekty i urz

radiowe,

c) muzea i inne obiekty, w których zgromadzone s

narodowej,

d) archiwa pa

3. Szczegó

sporz

Telewizji, ministrowie, kierownicy urz

do podleg

Umieszczenie w wykazie okre

nast

4. Wykazy, o których mowa w ust. 3, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa

Rada Radiofonii i Telewizji, ministrowie i kierownicy urz

przesy

5. Wojewodowie prowadz

obowi

ma charakter poufny.

6. Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, mo

której mowa w ust. 5, znajduj

urz

ące, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatnościżarowej lub wybuchowej,ągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zaporyśluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie,że stanowić zagrożenie dla życiaśrodowiska albo spowodować poważne stratyżnych interesów państwa w szczególności:łady o unikalnej produkcji gospodarczej,ądzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne ią dobra kulturyństwowe.łowe wykazy obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 2,ądzają: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada Radiofonii iędów centralnych i wojewodowie w stosunkułych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych.ślonego obszaru, obiektu lub urządzeniaępuje w drodze decyzji administracyjnej.ędów centralnychłają do właściwych terytorialnie wojewodów oraz bieżąco aktualizują.ą ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegającychązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa. Ewidencjaże umieścić w ewidencji, oące się na terenie województwa obszary, obiekty iądzenia innych podmiotów niż określone w ust. 3.

Art. 6.

1. Minister Spraw Wewn

Banku Polskiego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zainteresowanych

ministrów lub kierowników urz

jednostek organizacyjnych podleg

organowi albo przez niego nadzorowanych regulaminy ogólnych warunków i

trybu wykonywania ochrony obszarów, obiektów i urz

art. 5.

2. Minister Spraw Wewn

Narodowego Banku Polskiego okre

zasady i wymagania, jakim powinna odpowiada

przechowywanych i transportowanych przez przedsi

organizacyjne.

ętrznych i Administracji3), na wniosek Prezesa Narodowegoędów centralnych, może wprowadzić dlałych lub podporządkowanych wnioskującemuądzeń, o których mowa wętrznych i Administracji4) w porozumieniu z Prezesemśli, w drodze rozporządzenia, szczegółoweć ochrona wartości pieniężnychębiorców i inne jednostki

3)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

©Kancelaria Sejmu s. 5/20

2008-11-06

Art. 7.

1. Kierownik jednostki, który bezpo

umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upowa

przez niego osoba jest obowi

komendantem wojewódzkim Policji plan ochrony tych obszarów, obiektów i

urz

1a. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, w terminie najpó

planowan

jest obowi

ze wzgl

transportu. Przepis ust. 2 stosuje si

2. Plan ochrony powinien:

1) uwzgl

2) zawiera

jednostki;

3) podawa

4) zawiera

tym:

a) stan etatowy,

b) rodzaj oraz ilo

c) sposób zabezpieczenia broni i amunicji;

5) zawiera

6) zawiera

3. Komendant wojewódzki Policji przy uzgadnianiu planu ochrony bierze pod

uwag

przepisach prawa.

4. Odmowa uzgodnienia planu ochrony nast

średnio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniamiżnionaązana uzgadniać z właściwym terytorialnieądzeń.źniej 3 dni przedą datą rozpoczęcia transportu podlegającego obowiązkowej ochronie,ązany uzgadniać z komendantem wojewódzkim Policji, właściwym terytorialnieędu na miejsce rozpoczęcia transportu, plan ochrony tegoę odpowiednio.ędniać charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki;ć analizę stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwać ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki;ć dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a wść uzbrojenia i wyposażenia,ć dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych;ć zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki.ę potencjalny stan zagrożenia jednostki oraz wymagania określone w obowiązującychępuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdzia

Wewn

Art. 8.

ł 3ętrzne służby ochrony

1. Wewn

1) zapewniaj

2) zapewniaj

chronionych obszarów i obiektów;

3) konwojuj

4) wykonuj

2. Wewn

ętrzne służby ochrony w szczególności:ą ochronę mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów;ą ochronę ważnych urządzeń jednostki, znajdujących się poza granicamią mienie jednostki;ą inne zadania wynikające z planu ochrony jednostki.ętrzne służby ochrony, powołane przez przedsiębiorców, mogą wykonywać

us

o której mowa w art. 15.

ługi w zakresie ochrony osób i mienia po uzyskaniu przez nich koncesji,

©Kancelaria Sejmu s. 6/20

2008-11-06

Art. 9.

Wewn

przez niego upowa

ętrzne służby ochrony podlegają kierownikowi jednostki lub osobie pisemnieżnionej, bezpośrednio podporządkowanej temu kierownikowi.

Art. 10.

1. W

administracyjnej, wyda

w jednostce, w sk

w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, na wniosek kierowników tych

jednostek, uzasadniony wa

2. Wniosek powinien zawiera

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si

terenach jednostek organizacyjnych podleg

przez Ministra Obrony Narodowej.

łaściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji może, w drodze decyzjić zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochronyład której nie wchodzą obszary, obiekty i urządzenia umieszczoneżnym interesem gospodarczym lub publicznym.ć informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2.ę do wewnętrznych służb ochrony, działających nałych, podporządkowanych lub nadzorowanych

Art. 11.

1. Zezwolenie na utworzenie wewn

10 ust. 1, nie mo

1) plan ochrony nie zawiera informacji, o których mowa w art. 7 ust. 2;

2) jednostka wnioskuj

przepisów wydanych na podstawie ustawy.

2. Komendant wojewódzki Policji, w drodze decyzji administracyjnej, cofa zezwolenie

na dzia

1) kierownik jednostki z

2) nie utworzono wewn

wydania zezwolenia;

3) nie usuni

uchybie

ochrony;

4) dzia

ochrony;

5) usta

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przys

G

ętrznej służby ochrony, o którym mowa w art.że być wydane, jeżeli:ąca nie zapewnia spełnienia warunków wynikających złalność wewnętrznej służby ochrony, jeżeli:łoży taki wniosek;ętrznej służby ochrony w okresie 3 miesięcy od dniaęto w wyznaczonym terminie stwierdzonych podczas kontroli rażącychń lub nieprawidłowości w organizacji wewnętrznej służbyłalność wewnętrznej służby ochrony prowadzona jest niezgodnie z planemły okoliczności, dla których zezwolenie zostało wydane.ługuje odwołanie do Komendantałównego Policji.

Art. 12.

Wewn

jednostkami ochrony przeciwpo

(miejskimi).

ętrzne służby ochrony w zakresie ochrony osób i mienia współpracują z Policją,żarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi

©Kancelaria Sejmu s. 7/20

2008-11-06

Art. 13.

Minister Spraw Wewn

dla wewn

1) szczegó

2) struktur

ochronnej;

3) uzbrojenie i wyposa

4) umundurowanie i odznaki s

ętrznych i Administracji5) określi, w drodze rozporządzenia,ętrznych służb ochrony:łowe zasady oraz tryb ich tworzenia;ę organizacyjną, zakres działania i sposób prowadzenia dokumentacjiżenie;łużbowe oraz sposób tworzenia dla nich nazw.

Art. 14.

Minister Obrony Narodowej okre

s

jednostek organizacyjnych:

1) warunki i tryb ich tworzenia;

2) struktur

3) uzbrojenie i wyposa

4) warunki zatrudnienia pracowników;

5) umundurowanie i odznaki s

śli, w drodze rozporządzenia, dla wewnętrznychłużb ochrony działających na terenach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanychę organizacyjną i zakres działania;żenie;łużbowe.

Rozdzia

Zasady prowadzenia dzia

mienia oraz kontrola tej dzia

Art. 15.

ł 4łalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób iłalności

1. Podj

uzyskania koncesji, okre

2. Koncesji nie wymaga dzia

art. 3 pkt 2, je

5 ust. 5.

ęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymagaślającej zakres i formy prowadzenia tych usług.łalność gospodarcza w zakresie, o którym mowa wżeli nie dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń określonych w art.

Art. 16.

Minister Spraw Wewn

komendanta wojewódzkiego Policji, jest organem w

udzielenia, ograniczenia zakresu dzia

cofania koncesji na dzia

ętrznych i Administracji6), po zasięgnięciu opinii właściwegołaściwym do udzielenia, odmowyłalności gospodarczej lub formy usług orazłalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Art. 17.

1. Koncesj

ę wydaje się na wniosek:

5)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

6)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

©Kancelaria Sejmu s. 8/20

2008-11-06

1) przedsi

stopnia, o której mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 29 ust. 1;

2) przedsi

pkt 1, posiada co najmniej jedna osoba b

jawnej lub komandytowej, cz

ustanowionym przez przedsi

ębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję drugiegoębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję, o której mowa wędąca wspólnikiem spółki cywilnej,łonkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiemębiorcę do kierowania działalnością określoną

w koncesji.

2. Minister Spraw Wewn

rodzaje dokumentów wymaganych przy z

ętrznych i Administracji7) określi, w drodze rozporządzenia,łożeniu wniosku o udzielenie koncesji.

Art. 17a.

Organ koncesyjny mo

stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówi

1) gdy przedsi

dzia

2) ze wzgl

lub dóbr osobistych obywateli;

3) przedsi

dzia

1, ust. 2 i 3, lub przedsi

że odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres wć zmiany koncesji:ębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywaniałalności objętej koncesją;ędu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwaębiorcy, któremu w ciągu ostatnich trzech lat cofnięto koncesję nałalność określoną ustawą z przyczyn wymienionych w art. 22 ust. 1 pktębiorcę reprezentuje osoba, która była osobą uprawnioną

do reprezentowania innego przedsi

ustanowionym do kierowania dzia

dzia

4) przedsi

dzia

stanem faktycznym;

5) gdy w stosunku do przedsi

ębiorcy lub była jej pełnomocnikiemłalnością określoną w koncesji, a jejłalność spowodowała wydanie decyzji cofającej koncesję temu przedsiębiorcy;ębiorcy, którego w ciągu ostatnich trzech lat wykreślono z rejestrułalności regulowanej z powodu złożenia oświadczenia niezgodnego zeębiorcy otwarto likwidację albo ogłoszono upadłość.

Art. 18.

1. Koncesja zawiera:

1) firm

1a) numer w rejestrze przedsi

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) imiona i nazwiska wspólników lub cz

w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób posiadaj

licencj

3) okre

4) wskazanie miejsca wykonywania dzia

5) okre

ę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;ębiorców albo ewidencji działalności gospodarczejłonków zarządu, prokurentów oraz pełnomocnikówącychę drugiego stopnia;ślenie zakresu działalności gospodarczej i formy usług;łalności gospodarczej;ślenie czasu jej ważności;

7)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

©Kancelaria Sejmu s. 9/20

2008-11-06

6) okre

ochrony osób i mienia oraz dat

2. Koncesja mo

w zakresie us

mowa w art. 16.

3. Przedsi

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, ust. 2 i 4.

ślenie obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresieę jej rozpoczęcia.że zawierać szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczejług ochrony osób i mienia, określone przez organ, o którymębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu zmiany danych,

Art. 19.

1. Przedsi

mienia obowi

1) powiadomi

2) prowadzi

ochrony oraz zawieranych i realizowanych umów;

3) przedstawia

do kontroli;

4) zachowywa

5) spe

2, je

2. Minister Spraw Wewn

dokumentacj

ębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób iązany jest:ć organ koncesyjny o podjęciu działalności gospodarczej;ć i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnionych pracownikówć dokumentację, o której mowa w pkt 2, na żądanie organu upoważnionegoć formę pisemną umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;łniać w sposób nieprzerwany warunek, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pktżeli koncesję uzyskał przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna.ętrznych i Administracji8) określi, w drodze rozporządzenia,ę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i czas jej przechowywania.

Art. 20.

Przedsi

1) oznaczy

ębiorca obowiązany jest:ć pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację

oraz identyfikacj

2) zapewni

identyfikacj

których mowa w art. 40.

ę podmiotu zatrudniającego;ć noszenie ubioru przez pracowników ochrony, umożliwiającego ichę oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego w przypadkach, o

Art. 21.

1. Ubiory pracowników ochrony zatrudnianych przez przedsi

ębiorcę powinny posiadać

oznaczenia ró

pod szczególn

odr

2. Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony zatrudnianych przez przedsi

żniące je w sposób widoczny od mundurów pozostającychą ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na podstawieębnych przepisów.ębiorcę

powinny w sposób widoczny ró

funkcjonariuszy i pracowników s

żnić się od identyfikatorów i odznakłużb publicznych.

8)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

©Kancelaria Sejmu s. 10/20

2008-11-06

Art. 22.

1. Organ koncesyjny cofa, w drodze decyzji administracyjnej, koncesj

dzia

je

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazuj

dzia

2) przedsi

ę na wykonywaniełalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,żeli:ące przedsiębiorcy wykonywaniałalności gospodarczej objętej koncesją;ębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją

mimo wezwania organu koncesyjnego lub trwale zaprzesta

dzia

2. Organ koncesyjny cofa koncesj

przedsi

1) w wyznaczonym terminie nie usun

z warunkami okre

dzia

2) ra

koncesjonowanej dzia

3. Organ koncesyjny mo

zagro

a tak

ł wykonywaniałalności gospodarczej objętej koncesją.ę albo zmienia jej zakres, w przypadku gdyębiorca:ął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnegoślonymi w koncesji lub z przepisami regulującymiłalność gospodarczą objętą koncesją;żąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywaniałalności gospodarczej, określone przepisami prawa.że cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu nażenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli,że w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Art. 23.

1. Minister Spraw Wewn

G

osób i mienia wymagaj

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komendant G

ętrznych i Administracji9) może upoważnić Komendantałównego Policji do kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochronyącej koncesji.łówny Policji może powierzać

przeprowadzenie kontroli komendantom wojewódzkim Policji.

Art. 23a.

1. Minister w

G

us

bezpiecze

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komendant G

mo

Granicznej.

łaściwy do spraw wewnętrznych może upoważnić Komendantałównego Straży Granicznej do kontroli działalności gospodarczej w zakresieług ochrony osób i mienia dotyczących prawidłowości dokonywania kontroliństwa przeprowadzanej w krajowych portach lotniczych.łówny Straży Granicznejże powierzyć przeprowadzenie kontroli komendantom oddziałów Straży

Art. 24.

W sprawach udzielenia koncesji, odmowy udzielenia koncesji, zmiany koncesji, cofania

koncesji, ograniczenia zakresu koncesji oraz kontroli dzia

w zakresie us

stosuje si

(Dz.U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i

Nr 94, poz. 788).

łalności gospodarczejług ochrony osób i mienia, nieuregulowanych w niniejszej ustawie,ę przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

9)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

©Kancelaria Sejmu s. 11/20

2008-11-06

Rozdzia

Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony

Art. 25.

ł 5

1. Zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewn

oraz przedsi

mienia, wykonuj

2. Wykonywanie czynno

i art. 29 ust. 1 wymaga posiadania licencji:

1) pracownika ochrony fizycznej lub

2) pracownika zabezpieczenia technicznego.

3. Licencje, o których mowa w ust. 2, ustanawia si

stopnia.

ętrzne służby ochronyębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług ochrony osób ią pracownicy ochrony.ści określonych w art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1ę jako licencje pierwszego i drugiego

Art. 26.

1. Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymagana jest do

wykonywania czynno

1) cz

2) cz

warto

3) pracowników ochrony wykonuj

ochron

4) osoby nadzoruj

licencji;

5) pracowników ochrony maj

ust. 1 pkt 4 i 5;

6) pracowników ochrony wykonuj

urz

2. O wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia mo

ubiega

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego pa

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) uko

3) uko

4) ma pe

5) nie by

6) ma uregulowany stosunek do s

3. Licencj

która spe

ści, o których mowa w art. 3 pkt 1, przez:łonków specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;łonków zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmiotyściowe lub niebezpieczne;ących bezpośrednio czynności związane zą osób;ące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadającychących prawo do czynności określonych w art. 36ących zadania na obszarach, w obiektach iądzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.żeć się osoba, która:ństwa członkowskiegoństwa członkowskiegończyła 21 lat;ńczyła szkołę podstawową;łną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem;ła skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne;łużby wojskowej.ę pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wydaje się osobie,łnia warunki, o których mowa w ust. 2, oraz:

©Kancelaria Sejmu s. 12/20

2008-11-06

1) posiada nienagann

w

2) posiada zdolno

ą opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policjiłaściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania;ść fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną

orzeczeniem lekarskim;

3) legitymuje si

które potwierdzaj

pe

Ochrony Rz

ochrony pierwszego stopnia i zda

ę dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej,ą uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albołniła nienaganną służbę w stopniu podoficera lub chorążego w Biurzeądu przez okres co najmniej 15 lat, albo ukończyła kurs pracownikówła egzamin przed właściwą komisją.

Art. 27.

1. Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia upowa

czynno

1) opracowywania planu ochrony;

2) organizowania i kierowania zespo

2. O wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia ubiega

żnia do wykonywaniaści, o których mowa w art. 3 pkt 1, oraz do:łami pracowników ochrony fizycznej.ć się

mo

1) spe

2) posiada co najmniej wykszta

3. Licencj

1) spe

2) legitymuje si

które potwierdzaj

pe

okres co najmniej 15 lat, albo uko

stopnia i zda

że osoba, która:łnia warunki, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5;łcenie średnie.ę pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia wydaje się osobie, która:łnia warunki, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 2;ę dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej,ą uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albołniła nienaganną służbę w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rządu przezńczyła kurs pracowników ochrony drugiegoła egzamin przed właściwą komisją.

Art. 28.

1. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia upowa

do wykonywania czynno

2. O wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia

mo

1) uko

2) spe

3. Licencj

si

1) spe

2) posiada wykszta

elektrycznej,

technicznego albo zosta

na podstawie odr

żniaści, o których mowa w art. 3 pkt 2.że ubiegać się osoba, która:ńczyła 18 lat;łnia warunki, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, 4 i 5.ę pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia wydajeę osobie, która:łnia warunki, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 2;łcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej,łączności, mechanicznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczeniała przyuczona do wymienionych zawodówębnych przepisów.

©Kancelaria Sejmu s. 13/20

2008-11-06

Art. 29.

1. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia upowa

do wykonywania czynno

1) opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego;

2) organizowania i kierowania zespo

2. O licencj

ubiega

2, 4 i 5.

3. Licencj

żniaści, o których mowa w art. 3 pkt 2, oraz do:łami pracowników zabezpieczenia technicznego.ę pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia możeć się osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1,ę pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydaje się

osobie, która:

1) spe

2) posiada wykszta

elektrycznej,

zawodowej przyznawany na podstawie odr

łnia warunki, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 2;łcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej,łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacjiębnych przepisów.

Art. 30.

1. Licencje wydaje, odmawia wydania, zawiesza i cofa, w formie decyzji administracyjnej,

w

Policji.

2. Licencje wydaje si

3. Za wydanie licencji pobiera si

4. Minister Spraw Wewn

Finansów

za wydanie licencji pracownika ochrony.

5. Minister Spraw Wewn

1) wzór i tryb wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika

zabezpieczenia technicznego;

2) tryb i cz

ochrony.

łaściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby komendant wojewódzkię na czas nieokreślony.ę opłatę.ętrznych i Administracji10) w porozumieniu z Ministrem11) określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i tryb wnoszenia opłatyętrznych i Administracji12) określi, w drodze rozporządzenia:ęstotliwość wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach

Art. 31.

1. Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, je

spe

ust. 2 i 3, art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 3.

2. Komendant wojewódzki Policji cofa licencj

1) przesta

ust. 3 pkt 1 i 2;

2) zg

żeli osoba niełnia warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, art. 27 ust. 2 i 3, art. 28ę, jeżeli pracownik ochrony:ł spełniać warunki, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 orazłosił pisemnie zaprzestanie wykonywania zadań pracownika ochrony;

10)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

11)

Obecnie: ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

12)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

©Kancelaria Sejmu s. 14/20

2008-11-06

3) wykonuje zadania pracownika ochrony z naruszeniem przepisów prawa

stwierdzone w trybie odr

ębnych przepisów.

Art. 32.

1. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzi

post

przeciwko

czasu wydania prawomocnego rozstrzygni

2. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzi

post

ni

wydania prawomocnego rozstrzygni

3. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikaj

licencji, zatrzymuje dokument stwierdzaj

4. Pracodawca jest zobowi

wojewódzkiego Policji o ka

prac

w art. 52 Kodeksu pracy.

ęcia wiadomości o wszczęciuępowania karnego przeciwko pracownikowi ochrony o przestępstwożyciu, zdrowiu i mieniu, zawiesza prawa wynikające z licencji, doęcia w sprawie.ęcia wiadomości o wszczęciuępowania karnego przeciwko pracownikowi ochrony o przestępstwo inneż wymienione w ust. 1, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasuęcia w sprawie.ących zący posiadanie licencji.ązany do powiadomienia właściwego terytorialnie komendantażdym przypadku rozwiązania umowy oę bez wypowiedzenia z winy pracownika ochrony, z przyczyn określonych

Art. 33.

1. Licencja wygasa z mocy prawa w przypadku niewykonywania przez pracownika

ochrony zawodu przez okres d

2. Do okresu niewykonywania przez pracownika ochrony zawodu nie wlicza si

łuższy niż 2 lata.ę

czasu zawieszenia praw wynikaj

i 2.

ących z licencji, o którym mowa w art. 32 ust. 1

Art. 34.

Minister Zdrowia i Opieki Spo

i Administracji oraz Ministrem Finansów okre

zasady, zakres, tryb i cz

osób ubiegaj

łecznej13) w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznychśli, w drodze rozporządzenia,ęstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznychących się o wydanie licencji oraz posiadających licencję

pracownika ochrony fizycznej, jednostki uprawnione do przeprowadzania bada

wzory druków stosowanych w zwi

tryb wnoszenia op

ń orazązku z tymi badaniami, jak również wysokość iłat za te badania.

Art. 35.

Minister Spraw Wewn

Narodowej

1) rodzaje dyplomów i

o

zakresie ochrony osób i mienia;

ętrznych i Administracji14) w porozumieniu z Ministrem Edukacji15) określi, w drodze rozporządzenia:świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówkiświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w

13)

Obecnie: minister właściwy do spraw zdrowia.

14)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

15)

Obecnie: ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

©Kancelaria Sejmu s. 15/20

2008-11-06

2) minimalny zakres programów kursów, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 3 i

art. 27 ust. 3 pkt 2, oraz zakres obowi

ich sk

3) sk

ązujących tematów egzaminów i trybładania;ład komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowadzania egzaminu.

Art. 35a.

Pracownik ochrony, któremu maj

stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z pó

zm.

spe

ą być powierzone na podstawie ustawy z dnia 22źn.16)) zadania pełnomocnika ochrony lub pracownika pionu ochrony, musi dodatkowołnić wymagania określone w tej ustawie.

Rozdzia

ł 6

Ś

Art. 36.

rodki ochrony fizycznej osób i mienia

1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zada

chronionych obiektów i obszarów ma prawo do:

1) ustalania uprawnie

oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich to

2) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia

braku uprawnie

obiektu albo stwierdzenia zak

3) uj

ń ochrony osób i mienia w granicachń do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionychżsamości;ń do przebywania na terenie chronionego obszaru lubłócania porządku;ęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla

ż

oddania tych osób Policji;

4) stosowania

ust. 2, w przypadku zagro

ataku na pracownika ochrony;

5) u

a) w celu odparcia bezpo

zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby,

b) przeciwko osobie, która nie zastosowa

natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego

narz

ochrony albo innej osoby,

c) przeciwko osobie, która usi

ycia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznegośrodków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38żenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciażycia broni palnej w następujących przypadkach:średniego i bezprawnego zamachu na życie lubła się do wezwaniaędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownikałuje bezprawnie, przemocą odebrać broń

paln

d) w celu odparcia gwa

ochraniane osoby, warto

lub niebezpieczne.

ą pracownikowi ochrony,łtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu naści pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe

16)

462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz.

1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.

Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727.

Zmiany wymienionej ustawy zistały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, i Nr 39, poz.

©Kancelaria Sejmu s. 16/20

2008-11-06

2. U

najmniejsz

życie broni palnej powinno następować w sposób wyrządzający możliwieą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać

do pozbawienia jej

zdrowia innych osób.

3. Broni palnej nie u

wygl

niepe

4. Czynno

najmniej naruszaj

podj

5. Rada Ministrów okre

których mowa w ust. 1 pkt 1–3.

życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lubżywa się w stosunku do kobiet o widocznej ciąży, osób, którychąd wskazuje na wiek do 13 lat, osób w podeszłym wieku oraz o widocznejłnosprawności.ści, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane w sposób możliwieący dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostałyęte.śli, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań, o

Art. 37.

Pracownik ochrony przy wykonywaniu zada

chronionych obiektów i obszarów ma prawo do:

1) wykonywania czynno

2) u

warto

o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1–3 oraz 5 i 6, lub broni palnej, w przypadku

gwa

osoby je ochraniaj

ń ochrony osób i mienia poza granicamiści, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3;życia podczas konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotówściowych lub niebezpiecznych środków przymusu bezpośredniego,łtownego, bezprawnego zamachu na konwojowane wartości lubące.

Art. 38.

1. Pracownik ochrony mo

okre

uniemo

2.

1) si

obrony;

2) kajdanki;

3) pa

4) psy obronne;

5) paralizatory elektryczne;

6) bro

3. Pracownik ochrony mo

potrzebom wynikaj

podporz

4.

si

do 13 lat, osób w podesz

5. Rada Ministrów okre

u

że stosować środki przymusu bezpośredniego w przypadkachślonych w art. 36 ust. 1 pkt 4 i art. 37 pkt 2 wyłącznie wobec osóbżliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie.Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są:ła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technikłki obronne wielofunkcyjne;ń gazowa i ręczne miotacze gazu.że stosować środki przymusu bezpośredniego odpowiadająceącym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięciaądkowania się wezwaniu do określonego zachowania.Środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 2 pkt 3–6, nie stosujeę wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiekłym wieku oraz o widocznej niepełnosprawności.śli, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposobyżycia środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 2.

©Kancelaria Sejmu s. 17/20

2008-11-06

6. Minister Spraw Wewn

rodzaje obiektów, w których mog

ętrznych i Administracji17) określi, w drodze rozporządzenia,ą być stosowane paralizatory elektryczne.

Art. 39.

1. Rada Ministrów okre

post

2. Minister Spraw Wewn

zasady uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunki

przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

śli, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposóbępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej.ętrznych i Administracji18) określi, w drodze rozporządzenia,

Art. 40.

1. Pracownik ochrony nosi, z zastrze

wtedy, gdy wyst

żeniem art. 41, przydzieloną broń palną tylkoępuje w umundurowaniu lub ubiorze używanym przez specjalistyczną

uzbrojon

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si

zadanie ochrony osób w miejscu publicznym.

ą formację ochronną.ę w przypadku, gdy pracownik ochrony wykonuje

Art. 41.

Pracownik ochrony nie mo

zadania w zakresie utrzymania bezpiecze

trwania masowych imprez publicznych.

że nosić przy sobie broni palnej, jeżeli wykonuje bezpośrednioństwa i porządku publicznego podczas

Art. 42.

Pracownik ochrony podczas wykonywania zada

urz

w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

ń ochrony obszarów, obiektów iądzeń podlegających obowiązkowej ochronie korzysta z ochrony prawnej przewidzianej

Rozdzia

Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz kontrola

stanu ochrony obszarów, obiektów i urz

Art. 43.

ł 7ądzeń przez nie chronionych

1. Komendant G

uzbrojonych formacji ochronnych, z zastrze

1) zasad i sposobów realizacji zada

2) sposobów u

lub broni palnej;

3) posiadania przez pracowników ochrony niezb

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:

łówny Policji sprawuje nadzór nad działalnością specjalistycznychżeniem art. 44 i 44a, w zakresie:ń ochrony osób i mienia;życia przez pracowników tych formacji środków przymusu bezpośredniegoędnych kwalifikacji.

17)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

18)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

©Kancelaria Sejmu s. 18/20

2008-11-06

1) kontroli organizacji i zasad dzia

z innymi formacjami i s

2) kontroli zgodno

3) wst

prowadzona ochrona, oraz

dokumentacj

4) wst

ochrony osób i mienia, w takich dniach i godzinach, w jakich jest prowadzona

lub powinna by

5) wydawaniu pisemnych zalece

nieprawid

formacji ochronnej do przepisów prawa.

3. Naruszenia przepisów prawa i nieprawid

nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie okre

w zaleceniu, usuwa:

1) kierownik jednostki, w sk

podlegaj

2) osoba dzia

łania, uzbrojenia, wyposażenia oraz współpracyłużbami;ści aktualnego stanu ochrony jednostki z planem ochrony;ępie na teren obszarów i obiektów, a także innych miejsc, w których jestżądaniu wyjaśnień i udostępniania bądź wglądu wę ochronną;ępie na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresieć prowadzona działalność;ń mających na celu usunięcie stwierdzonychłowości i dostosowanie działalności specjalistycznej uzbrojonejłowości stwierdzone w ramach sprawowanegoślonymład której wchodzą obszary, obiekty i urządzeniaące obowiązkowej ochronie;łająca w imieniu lub interesie przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję

na wykonywanie dzia

mienia, posiadaj

3) kierownik jednostki, w której utworzono wewn

łalności gospodarczej w zakresie ochrony osób iącego pozwolenie na broń na okaziciela;ętrzną służbę ochrony.

Art. 44.

1. Minister Obrony Narodowej, w zakresie okre

nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi dzia

o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1.

1a. Kontrol

uzbrojone formacje ochronne mo

2. Minister Obrony Narodowej okre

ochrony terenów podleg

jednostek organizacyjnych, chronionych przez specjalistyczne uzbrojone formacje

ochronne.

ślonym w art. 43, sprawuje nadzórłającymi na terenach,ę ochrony terenów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, przez specjalistyczneże przeprowadzać Żandarmeria Wojskowa.śli, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasadyłych, podporządkowanych lub nadzorowanych

Art. 44a.

Komendant G

nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie wykonywania

zada

portach lotniczych.

łówny Straży Granicznej, na zasadach określonych w art. 43, sprawujeń związanych z kontrolą bezpieczeństwa przeprowadzaną w krajowych

Art. 45.

Przepisy art. 43, 44 i 44a nie naruszaj

urz

ą uprawnień właściwych ministrów, kierownikówędów centralnych w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad działalnością

wewn

us

jednostkach organizacyjnych.

ętrznych służb ochrony oraz pracowników przedsiębiorców świadczącychługi ochrony osób i mienia w podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych

©Kancelaria Sejmu s. 19/20

2008-11-06

Art. 46.

1. Funkcjonariuszowi Policji przys

mowa w art. 43 ust. 2, po okazaniu legitymacji s

upowa

2. Minister Spraw Wewn

szczegó

czynno

ługuje prawo do wykonywania czynności, o którychłużbowej i pisemnegożnienia.ętrznych i Administracji19) określi, w drodze rozporządzenia,łowe zasady wydawania upoważnień do kontroli oraz tryb wykonywaniaści, o których mowa w art. 43 ust. 2.

Art. 47.

Minister Spraw Wewn

szczegó

z Policj

(miejskimi).

ętrznych i Administracji20) określi, w drodze rozporządzenia,łowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnychą, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi

Rozdzia

Przepisy karne

Art. 48.

ł 8

Kto wbrew obowi

obiektu, urz

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno

do lat 2.

ązkowi nie zapewnia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru,ądzeń lub transportu,ści albo pozbawienia wolności

Art. 49.

Kto prowadzi dzia

wymaganej koncesji,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno

do lat 2.

łalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bezści albo pozbawienia wolności

Art. 50.

Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zada

nie dope

podlega karze pozbawienia wolno

ń przekroczył upoważnienia lubłnił obowiązku, naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka,ści do lat 5.

Art. 50a.

Kto, wbrew obowi

w zaleceniu, stwierdzonych w ramach sprawowanego nadzoru Komendanta

G

ązkowi określonemu w art. 43 ust. 3, nie usuwa, w terminie określonymłównego Policji naruszeń przepisów prawa lub nieprawidłowości,

19)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

20)

Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych.

©Kancelaria Sejmu s. 20/20

2008-11-06

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno

do lat 2.

ści albo pozbawienia wolności

Rozdzia

Zmiany w przepisach obowi

Art. 51–54.

ł 9ązujących, przepisy przejściowe i końcowe(pominięte)21).

Art. 55.

1. Zgody na powo

Pocztowych trac

2. Koncesje na dzia

po spe

łanie Straży Przemysłowych (Portowych, Bankowych) oraz Strażyą moc z dniem 31 grudnia 2000 r.łalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia,łnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie, podlegają

wymianie w terminie do dnia 31 grudnia 2000 r.; w pozosta

trac

3. Przedsi

obowi

wymian

łych przypadkachą moc.ębiorcy ubiegający się o wymianę koncesji, o których mowa w ust. 2,ązani są złożyć organowi właściwemu do udzielenia koncesji wniosek oę koncesji w terminie do dnia 30 września 2000 r.

Art. 56.

Wnioski o wydanie zgody na powo

(Portowych, Bankowych) oraz Stra

us

łanie albo rozwiązanie Straży Przemysłowychży Pocztowych lub o wydanie koncesji na świadczenieług ochrony osób i mienia, złożone, lecz nierozpatrzone do dnia wejścia w

ż

ustawie.

ycie ustawy, podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej

Art. 57.

Trac

1) dekret z dnia 17 pa

323);

2) ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o Stra

oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192).

ą moc:ździernika 1946 r. o Straży Pocztowej (Dz.U. Nr 59, poz.ży Przemysłowej (Dz.U. Nr 6, poz. 42

Art. 58.

Ustawa wchodzi w

życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

21)

Zamieszczone w obwieszczeniu.
SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=