WARUNKI ZATRUDNIENIAWYMAGANE KWALIFIKACJE I WARUNKI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁÓW WART CYWILNYCH

Pracownikiem ochrony OWC może być osoba, która posiada:
1) licencję pracownika ochrony fizycznej, co najmniej pierwszego stopnia;
2) poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez odpowiednie służby ochrony państwa lub pełnomocnika ochrony jednostki wojskowej na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.). 

Komendantem OWC może być osoba, która spełnia warunki określone w pkt. 20 z tym, że posiada:
1) licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
2) sześcioletni staż pracy w oddziale wart cywilnych lub była żołnierzem zawodowym. 

Zastępcą komendanta OWC może być osoba, która spełnia warunki określone w pkt. 21 z tym, że do jego zatrudnienia wymagany jest pięcioletni staż pracy w OWC. 

Dowódcą warty OWC może być osoba, która spełnia warunki określone w pkt. 20 z tym, że posiada:
1) licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
2) dwuletni staż pracy na stanowisku starszego wartownika oddziału wart cywilnych albo stopień, co najmniej podoficera rezerwy lub w stanie spoczynku. 

Starszym wartownikiem OWC może być osoba, która spełnia warunki określone w pkt. 20, a także posiada, co najmniej roczny staż pracy na stanowisku wartownika oddziału wart cywilnych. 

Wartownikiem OWC może być osoba, która spełnia warunki określone w pkt. 20, a także posiada, co najmniej roczny staż pracy na stanowisku młodszego wartownika oddziału wart cywilnych. 

Młodszym wartownikiem OWC może być osoba, która spełnia warunki określone w pkt. 20 oraz została przeszkolona w zakresie posługiwania się bronią palną, wykorzystywaną w danym oddziale wart cywilnych. 

Składy osobowe OWC obowiązane są:
1) pełnić służbę zgodnie z regulaminem oddziałów wart cywilnych, planem ochrony i tabelą posterunków;
2) stale podnosić swoje umiejętności z zakresu służby ochronnej;
3) pełnić służbę w umundurowaniu oraz nosić oznaki stosownie do zajmowanych stanowisk. Zestaw należności umundurowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do regulaminu;
4) dbać o schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny. 

Zatrudnienie pracowników ochrony w oddziale wart cywilnych następuje na podstawie zawartej przez pracownika umowy o pracę z dowódcą jednostki wojskowej. Umowa o pracę z pracownikiem OWC powinna zawierać warunek jego uczestnictwa w szkoleniu doskonalącym z zakresu służby ochronnej, strzelaniu z przydzielonej broni strzeleckiej oraz obowiązek składania okresowych egzaminów. 

Pracownicy OWC korzystają z uprawnień i świadczeń przysługujących pracownikom wojska. W sprawach służbowych i osobistych mają prawo zwracać się do swoich przełożonych. 

Pracownicy OWC za naruszenie obowiązków służbowych podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy lub odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 50 ustawy o ochronie osób i mienia z 1997r. (Dz. U. Nr 114, poz. 740).
SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=