Komendant OWC


Komendant OWC, zwany dalej „komendantem”, jest pracownikiem ochrony i bezpośrednim przełożonym OWC. Podlega on dowódcy jednostki wojskowej oraz odpowiada za organizację służby ochronnej i tok jej pełnienia przez wartowników, a także za stan ich wyszkolenia. Komendant OWC II kategorii wykonuje również obowiązki zastępcy komendanta oddziału wart cywilnych określone w pkt. 34.
Do obowiązków komendanta należy w szczególności: 


1) opracowanie planów pełnienia służby na posterunkach przez wartowników oraz tabeli posterunków i przedstawianie ich do zatwierdzenia dowódcy jednostki wojskowej oraz ścisła współpraca z pełnomocnikiem i komendantem ochrony, w tym uczestniczenie w opracowaniu planu ochrony jednostki wojskowej, obiektu lub urządzenia wojskowego. Przykład planu pełnienia służby ochronnej na posterunkach określa załącznik Nr 7 do regulaminu. Wzór tabeli posterunków określa załącznik Nr 8 do regulaminu.
2) regulowanie toku służby, zgodnie z planem jej pełnienia, przez stan osobowy OWC,
3) wyznaczanie wartowników do pełnienia służby w zastępstwie wartowników, którzy ze względu na chorobę lub z powodu innych przyczyn nie mogą jej pełnić;
4) organizowanie i prowadzenie szkolenia wartowników, zgodnie z zasadami określonymi w części III oraz strzelań zgodnie z zasadami określonymi w części IV regulaminu;
5) przeprowadzanie instruktaży dla wart i systematyczne kontrolowanie pełnienia służby ochronnej;
6) bezpośrednie nadzorowanie należytego przechowywania i utrzymywania przez dowódców wart oraz wartowników broni palnej i amunicji, w tym kontrolowanie, co najmniej raz w miesiącu ich stanu ilościowego i numerowego oraz technicznego (sprawności i utrzymania), a także wymiany, co pół roku amunicji używanej przez dowódców wart i wartowników;
7) sporządzanie dokumentacji dotyczącej czasu pełnienia służby przez dowódców wart i wartowników oraz podległych portierów i dozorców, a w szczególności harmonogramu i grafiku pracy oraz wykazu przepracowanych godzin z uwzględnieniem godzin nadliczbowych, a także godzin przepracowanych w porze nocnej i na drugiej zmianie oraz wniosków i wykazów premiowych;
zapoznawanie przyjmowanych do pracy na okres próbny wartowników z podstawowymi przepisami regulaminu oraz wydanie o nich opinii służbowej przed upływem tego okresu;
9) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem służby ochronnej portierów i dozorców, jeżeli mu podlegają.
Zastępca komendanta OWC
Zastępca komendanta OWC zwany dalej „zastępcą komendanta” jest pracownikiem ochrony i podlega bezpośrednio komendantowi. Zastępuje on komendanta w razie jego nieobecności. Może on również pełnić obowiązki dowódcy warty cywilnej. 

Do obowiązków zastępcy komendanta należy w szczególności:
1) opracowywanie, dokumentacji o której mowa w załącznikach Nr 4 i Nr 6 do regulaminu, związanej z pełnieniem służby ochronnej przez wartowników i przedstawianie jej do zatwierdzenia komendantowi;
2) dbanie o zabezpieczenie techniczne pełnienia służby ochronnej oraz wyposażenie wartowni i posterunków w sprzęt techniczny;
3) przeprowadzanie, na polecenie komendanta, instruktaży dla wart i systematyczne kontrolowanie pełnienia służby ochronnej przez dowódców wart i wartowników;
4) nadzorowanie prawidłowego wypełniania przez dowódców wart meldunków OWC. Wzór książki meldunków OWC określa załącznik Nr 5 do regulaminu;
5) prowadzenie, na polecenie komendanta, szkolenia wartowników i niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
Zastępcy komendanta, pełniącemu obowiązki komendanta lub dowódcy warty, przysługują uprawnienia wynikające z tych obowiązków.

SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=