Dowódca warty


Dowódca warty jest pracownikiem ochrony i jest bezpośrednim przełożonym wartowników podległej warty. Podlega on komendantowi, a w czasie wykonywania obowiązków służbowych również oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej. Dowódca warty odpowiada za regulaminowy przebieg służby w wartowni i na posterunkach.
Dowódca warty ma prawo i obowiązek:
1) wydawać wartownikom polecenia w sprawach związanych z pełnieniem służby ochronnej i użyciem broni;
2) znać wyciąg z planu ochrony chronionego obiektu, instrukcję dowódcy warty i tabelę posterunków oraz inne dokumenty normujące tok pełnienia służby ochronnej;
3) przyjąć od zdającego dowódcy warty dokumentację, broń, amunicję i sprzęt w wartowni i na posterunkach;
4) wydawać wartownikom broń, amunicję, inne środki przymusu bezpośredniego oraz opatrunki osobiste przed rozpoczęciem służby ochronnej i odbierać je przed zmianą warty, po powrocie do wartowni ostatniej zmiany wartowników;
5) zastąpić wartownika na posterunku innym wartownikiem ze składu warty;
6) nadzorować prawidłowe przechowywanie broni palnej i amunicji znajdującej się w wartowni oraz ładowanie i rozładowywanie broni przez wartowników;
7) zezwalać na wejście do wartowni osobom upoważnionym, a fakt ten odnotowywać w książce oddziału wart cywilnych;
kontrolować, co najmniej dwa razy w czasie pełnienia służby, stan ochranianych obiektów i technicznych środków wspomagających ochronę oraz sposób pełnienia służby ochronnej przez wartowników;
9) powiadamiać natychmiast oficera dyżurnego jednostki wojskowej i komendanta o użyciu broni palnej przez wartowników, o zagubieniu lub ujawnieniu znaków rozpoznawczych warty, o zagubieniu broni palnej i amunicji oraz o każdym usiłowaniu popełnienia przestępstwa lub jego popełnieniu przez osobę o to podejrzaną, bądź ujętą na posterunku;
10) podawać wartownikom zmieniającym się samodzielnie dokładną trasę marszu z wartowni na posterunki i z powrotem;
11) zarządzać zmianę wartowników w przypadku stwierdzenia w rejonie ochranianego terenu, obiektu lub urządzenia wojskowego braków i uszkodzeń, dopiero po zbadaniu przyczyn ich powstania. Dowódca warty fakt ten odnotowuje w książce OWC;
12) sporządzać pisemny meldunek oraz zapotrzebowanie – protokół zużycia, po każdorazowym użyciu broni palnej przez wartownika poprzez oddanie strzału.
Dowódca warty, w razie nagłego zachorowania wartownika podczas pełnienia służby ochronnej, melduje o tym komendantowi oraz oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej i postępuje zgodnie z ich poleceniami.
W razie napadu na ochraniany obiekt, wartownika lub wartownię dowódca warty organizuje odparcie ataku wszelkimi posiadanymi środkami. Jednocześnie powiadamia o tym oficera dyżurnego jednostki wojskowej i komendanta.
O stwierdzonych na posterunkach i w wartowni brakach, uszkodzeniach i niedociągnięciach oraz o przypadkach naruszeń plomb, śladach włamań dowódca warty powiadamia komendanta, oficera dyżurnego jednostki wojskowej i dokonuje adnotacji w książce meldunków OWC.
Dowódca warty przekazuje oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej osoby ujęte przez wartowników.
Klucze do magazynów, bram, składów uzbrojenia i/lub amunicji oraz sprzętu technicznego, ochranianych przez OWC, przechowuje się w pomieszczeniu dowódcy warty w zaplombowanych pojemnikach, a ich wydanie lub przyjęcie każdorazowo odnotowuje się w książce ewidencji kluczy. Sposób postępowania dowódcy warty podczas otwierania lub zamykania magazynów, składów i pomieszczeń określa instrukcja dowódcy warty i tabela posterunków.

SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=