o zmianie ustawy o ochronie
P r o j e k t
                 U S T A W A
             z dnia.................

  o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz niektórych innych ustaw[1]


   Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. Nr 114, poz. 740, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz.
357, z 2001 r. Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353, z 2002 r.
Nr 71, poz. 656 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:
      1)  w art. 1:
       a)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:
        "3) zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
         usług ochrony osób i mienia,",
       b)  pkt 6 otrzymuje brzmienie:
        "6) zasady ochrony transportowanej broni, amunicji,
         materiałów wybuchowych oraz innych środków bojowych
         stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
         Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
         Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej,
         Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji
         uzbrojonych.";
      2)  w art. 2:
       a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
        "1) kierownik jednostki - osobę, która bezpośrednio zarządza
         obszarami, obiektami lub urządzeniami podlegającymi
         obowiązkowej ochronie oraz obszarami, obiektami i
         urządzeniami chronionymi przez specjalistyczne uzbrojone
         formacje ochronne,",
       b) pkt 3a otrzymuje brzmienie:
        "3a) transport podlegający obowiązkowej ochronie - transport
          wartości pieniężnych, broni, amunicji, materiałów
          wybuchowych lub innych środków bojowych, o których mowa w
          art. 1 pkt 6,",
       c) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:
        "3b) granica chronionego obszaru i obiektu - linię, ustaloną
          przez osobę zarządzającą obszarem lub obiektem,
          wyznaczającą chroniony obszar, obiekt lub ich część,
          powstałą przez oznakowanie informujące o objęciu tego
          obszaru, obiektu lub ich części ochroną,",
       d) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
        "5) ochrona mienia - działania zapobiegające przestępstwom i
         wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające
         powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz
         polegające na niedopuszczeniu do wstępu i przebywania osób
         nieuprawnionych na terenie chronionych obszarów, obiektów
         i urządzeń,
         6) pracownik ochrony - osobę posiadającą licencję pracownika
         ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia
         technicznego i wykonującą zadania ochrony w ramach
         wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy,
         który uzyskał koncesję na wykonywanie działalności
         gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, a także
         osobę wykonującą zadania ochrony w zakresie nie
         wymagającym licencji na rzecz przedsiębiorcy, który
         uzyskał koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej
         w zakresie ochrony osób i mienia,";
      3)  w art. 3 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
       "c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych, ma
        teriałów zawierających informacje niejawne oraz innych
        przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,";
      4)  w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
       "1. Ustawa nie narusza przepisów dotyczących ochrony obszarów,
        obiektów i urządzeń jednostek organizacyjnych podległych lub
        nadzorowanych przez:
        1) Ministra Obrony Narodowej,
        2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
        3) Ministra Sprawiedliwości,
        4) ministra właściwego do spraw zagranicznych,
        5) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
        6) Szefa Agencji Wywiadu,
        a także przepisów dotyczących ochrony transportu broni,
        amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych środków
        bojowych, o których mowa w art. 1 pkt 6, wykonywanego przez
        te jednostki.";
      5) w art. 5:
       a) w ust. 2 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
        "c) obiekty i obszary posiadające szczególną wartość
         kulturową oraz muzea i inne obiekty, w których zgromadzone
         są zabytki,",
       b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
        "3. Szczegółowe wykazy obszarów, obiektów i urządzeń, o
         których mowa w ust. 2, sporządzają: Krajowa Rada
         Radiofonii i Telewizji, ministrowie, kierownicy urzędów
         centralnych i wojewodowie w stosunku do podległych lub
         nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz Prezes
         Narodowego Banku Polskiego w stosunku do banków.
         Umieszczenie w wykazie lub wykreślenie z wykazu
         określonego obszaru, obiektu lub urządzenia następuje w
         drodze decyzji administracyjnej.",
       c)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
        "3a. Do decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego w
          przedmiocie umieszczenia lub wykreślenia z wykazu
          określonego obszaru, obiektu lub urządzenia stosuje się
          odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania admi
          nistracyjnego. Decyzje Narodowego Banku Polskiego mają
          moc ostatecznych decyzji administracyjnych i podlegają
          natychmiastowemu wykonaniu. Do decyzji tych przepis art.
          127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje
          się odpowiednio.",
       d)  ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
        "5. Wojewodowie prowadzą ewidencję obszarów, obiektów i
         urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących
         się na terenie województwa.
         6. Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może
         umieścić w ewidencji, o której mowa w ust. 5, lub
         wykreślić z tej ewidencji, znajdujące się na terenie
         województwa obszary, obiekty i urządzenia innych podmiotów
         niż określone w ust. 3, na wniosek tych podmiotów lub z
         urzędu.",
       e)  po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
        "7. Wojewoda każdorazowo powiadamia właściwego miejscowo
         komendanta wojewódzkiego Policji oraz kierownika jednostki
         o umieszczeniu obszaru, obiektu lub urządzenia w ewidencji
         oraz o wykreśleniu go z ewidencji, o której mowa w ust.
         5.";
      6)  art. 6 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 6. 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada
           Radiofonii i Telewizji oraz zainteresowani ministrowie
           lub kierownicy urzędów centralnych mogą wprowadzić dla
           jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych
           regulaminy ogólnych warunków wykonywania ochrony
           obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 5
           ust. 1, oraz transportów podlegających obowiązkowej
           ochronie.
           2. Regulamin ogólnych warunków wykonywania ochrony
           obszarów, obiektów, urządzeń i transportów
           podlegających obowiązkowej ochronie wprowadza się po
           zatwierdzeniu jego projektu przez ministra właściwego
           do spraw wewnętrznych.
           3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, powinien określać
           w szczególności:
           1) formę realizacji ochrony obszarów, obiektów, urządzeń
            i transportów,
           2) rodzaj specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
            wyznaczonych do ochrony,
           3) strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działania 
            specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,
           4) zasady organizacji ochrony obszarów, obiektów, urządzeń 
            i transportów,
           5) rodzaj uzbrojenia i wyposażenia specjalistycznych
            uzbrojonych formacji ochronnych,
           6) zasady stosowania zabezpieczeń technicznych,
           7) rodzaje dokumentów dotyczących wykonywania ochrony,
            zasady wykonywania przez kierownika jednostki kontroli 
            funkcjonowania ochrony.";
      7)  po art. 6 dodaje się art. 6a i 6b w brzmieniu:
       "Art. 6a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w po
           rozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i
           po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku
           Polskiego określi, w drodze rozporządzenia, sposób
           wykonywania i wymagania, jakim powinna odpowiadać
           ochrona wartości pieniężnych, w szczególności:
           1) wymagania w zakresie ochrony wartości pieniężnych 
            przechowywanych w chronionych obiektach i w czasie ich 
            transportowania,
           2) rodzaje zabezpieczenia technicznego stosowanego 
            w ochronie transportowanych wartości pieniężnych,
           3) warunki techniczne pojazdów przeznaczonych do transportowania
            wartości pieniężnych i sposób potwierdzania spełniania
            tych warunków,
           4) wyposażenie konwojenta,
           5) warunki i sposób wykonywania konwoju w zależności od rodzaju
            lub wartości transportowanych wartości pieniężnych,
           6) warunki wzmacniania przez Policję transportów wartości
            pieniężnych oraz monitorowania sygnałów alarmowych z obiektów, 
            w których przechowywane są wartości pieniężne,
           - uwzględniając konieczność zapewnienia należytego
           poziomu bezpieczeństwa chronionych wartości pieniężnych.
       Art. 6b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w po
           rozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki
           oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, w
           drodze rozporządzenia, sposób wykonywania i wymagania,
           jakim powinien odpowiadać transport broni, amunicji,
           materiałów wybuchowych oraz innych środków bojowych, o
           których mowa w art. 1 pkt 6, w tym rodzaje
           zabezpieczenia technicznego stosowanego w ochronie
           transportowanej broni, amunicji, materiałów wybuchowych
           i innych środków bojowych oraz wykorzystywanych środków
           transportu, wyposażenie konwojenta oraz warunki i sposób
           wykonywania konwoju, uwzględniając rodzaje i ilości
           transportowanej broni, amunicji, materiałów wybuchowych
           oraz innych środków bojowych.";
       art. 7 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 7. 1. Podstawą ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, o
           których mowa w art. 5 ust. 1, jest plan ochrony
           uzgodniony z właściwym terytorialnie komendantem
           wojewódzkim Policji.
          2. Kierownik jednostki, w terminie miesiąca od dnia
           uprawomocnienia się decyzji o umieszczeniu obszaru,
           obiektu lub urządzenia w wykazie lub ewidencji, o
           których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3 lub 5,
           przedkłada plan ochrony do uzgodnienia właściwemu
           terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.
         3.  Plan ochrony powinien:
           1) uwzględniać charakter produkcji lub rodzaj działalności 
            jednostki,
           2) zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego
            stanu bezpieczeństwa jednostki,
           3) podawać ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki,
           4) zawierać dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji 
            ochronnej, a w tym:
            a)stan etatowy,
            b) rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia,
            c) sposób zabezpieczenia broni i amunicji,
           5) zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych,
           6) zawierać zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki.
         4. Komendant wojewódzki Policji przy uzgadnianiu planu
           ochrony bierze pod uwagę potencjalny stan zagrożenia
           jednostki oraz wymagania określone w obowiązujących
           przepisach prawa.
         5.  Odmowa oraz cofniecie uzgodnienia planu ochrony
           następuje w drodze decyzji administracyjnej.
         6. Kierownik jednostki jest obowiązany zapewnić
           organizację ochrony w jednostce w terminie trzech
           miesięcy od dnia uzgodnienia planu.
         7. Zmiana planu w zakresie organizacji ochrony jednostki
           wymaga uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1.
         8. Komendant wojewódzki Policji może cofnąć uzgodnienie
           planu ochrony w przypadku, gdy organizacja ochrony i
           zabezpieczenie techniczne obszaru, obiektu lub
           urządzenia nie odpowiada aktualnym zagrożeniom
           jednostki.";
      9) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
       "2. Wewnętrzne służby ochrony, powołane przez przedsiębiorców,
        mogą wykonywać usługi w zakresie ochrony osób i mienia po
        uzyskaniu przez tych przedsiębiorców koncesji, o której mowa
        w art. 15.";
      10) art. 10 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 10. 1. Właściwy terytorialnie komendant wojewódzki
            Policji może, w drodze decyzji administracyjnej,
            wydać zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby
            ochrony w jednostce, w skład której nie wchodzą
            obszary, obiekty i urządzenia umieszczone w
            ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, na wniosek
            kierowników tych jednostek, uzasadniony ważnym
            interesem gospodarczym lub publicznym.
           2. Komendant Główny Policji może, w drodze decyzji
            administracyjnej, wydać zezwolenie na utworzenie
            wewnętrznej służby ochrony w jednostce organizacyjnej
            komendy wojewódzkiej Policji, na wniosek komendanta
            wojewódzkiego Policji.
           3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien
            zawierać informacje, o których mowa w art. 7 ust. 3.
           4. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, oraz
            komendant wojewódzki Policji, o którym mowa w ust. 2,
            jest obowiązany utworzyć wewnętrzne służby ochrony w
            terminie 3 miesięcy od dnia wydania zezwolenia, o
            którym mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.
           5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tworzenia
            wewnętrznych służb ochrony, działających na terenach
            jednostek organizacyjnych podległych lub
            nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej albo
            ministra właściwego do spraw wewnętrznych.";
      11) w art. 11:
       a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        "1. Zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony nie
         może być wydane, jeżeli:
         1) plan ochrony nie zawiera informacji, o których mowa w
           art. 7 ust. 3,
         2) jednostka wnioskująca nie zapewnia spełnienia warunków
           wynikających z przepisów wydanych na podstawie ustawy.",
       b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
        "Komendant Główny Policji oraz komendant wojewódzki Policji,
        w drodze decyzji administracyjnej, cofa zezwolenie na
        działalność wewnętrznej służby ochrony, jeżeli:",
       c) uchyla się ust. 3;
     12)  art. 13 i 14 otrzymują brzmienie:
       "Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi,
           w drodze rozporządzenia, dla wewnętrznych służb
           ochrony:
           1) sposób oraz tryb ich tworzenia, uwzględniając osoby
            uprawnione do składania wniosków o utworzenie wewnętrznych
            służb ochrony, terminy składania tych wniosków,
            postępowanie w sprawie tworzenia służb oraz dokumentację 
            w zakresie tego postępowania,
           2) strukturę organizacyjną, zakres działania i sposób 
            prowadzenia dokumentacji opisującej organizację i przebieg 
            ochrony, uwzględniając jednostki organizacyjne i stanowiska 
            służbowe wewnętrznych służb ochrony, zakres działania tych
            jednostek i osób zajmujących stanowiska służbowe oraz
            rodzaje dokumentów sporządzanych w toku realizacji zadań,
           3) uzbrojenie i wyposażenie, uwzględniając liczbę egzemplarzy 
            broni palnej bojowej i środków przymusu bezpośredniego,
            w które może być wyposażona jednostka organizacyjna 
            lub pracownik wewnętrznej służby ochrony oraz rodzaje
            i liczbę pozostałego wyposażenia tych służb,
           4) wzory umundurowania i odznak służbowych, a także elementy 
            składające się na nazwę służby.
          2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, należy
           uwzględnić potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa obszarów, 
           obiektów i urządzeń, znajdującego się w nich mienia, 
           a także bezpieczeństwa osób przebywających w ich granicach.
       Art. 14. Minister Obrony Narodowej dla wewnętrznych służb
          ochrony działających na terenach podległych lub
          nadzorowanych przez niego jednostek organizacyjnych, a
          minister właściwy do spraw wewnętrznych dla wewnętrznych
          służb ochrony działających na terenach urzędów
          obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez tego
          ministra mogą określić, w drodze rozporządzenia:
          1) warunki i tryb tworzenia tych służb, uwzględniając osoby 
           uprawnione do składania wniosków o utworzenie wewnętrznych 
           służb ochrony oraz osoby uprawnione do tworzenia tych służb,
          2) strukturę organizacyjną i zakres działania tych służb
           oraz sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej wykonywania
           ochrony, 
          3) uzbrojenie i wyposażenie tych służb, uwzględniając należność
           broni palnej bojowej i amunicji oraz środków przymusu
           bezpośredniego i innego wyposażenia w zależności od kategorii
           obiektu,
          4) umundurowanie i odznaki służbowe, uwzględniając rodzaje 
           umundurowania i odznak służbowych oraz zestaw należności
           umundurowania.";
      13) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
                 "Rozdział 4
        Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług
        ochrony osób i mienia oraz kontrola tej działalności";
      14)  w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
       "2. Koncesji nie wymaga działalność gospodarcza, w zakresie
         której wykonywane są usługi, o których mowa w art. 3 pkt 1
         lit. a, polegające na przechowywaniu rzeczy na zasadzie
         depozytu oraz działalność gospodarcza w zakresie, o którym
         mowa w art. 3 pkt 2, jeżeli nie dotyczy ochrony obszarów,
         obiektów i urządzeń umieszczonych w ewidencji, o której mowa
         w art. 5 ust. 5, lub transportów podlegających obowiązkowej
         ochronie.";
      15)  art. 16 i 17 otrzymują brzmienie:
       "Art. 16. 1. Organem właściwym do udzielenia, odmowy
            udzielenia, zmiany, ograniczenia jej zakresu oraz
            cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności
            gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
            w drodze decyzji administracyjnej, jest minister
            właściwy do spraw wewnętrznych.
           2.  Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1,
            minister właściwy do spraw wewnętrznych zasięga
            opinii właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego
            Policji.
           3. Przed wydaniem decyzji o cofnięciu koncesji minister
            właściwy do spraw wewnętrznych może zasięgnąć opinii
            organizacji pracodawców i przedsiębiorców o
            przedsiębiorcy będącym członkiem takiej organizacji.
           4.  Opinii, o której mowa w ust. 2, nie zasięga się w
            przypadku wydawania decyzji zmieniającej albo
            cofającej koncesję z przyczyn określonych w się. 22
            ust. 1.
           5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych informuje
            właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji
            o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.
       Art. 17. 1.  Koncesję wydaje się na wniosek przedsiębiorcy,
            jeżeli licencję drugiego stopnia, o której mowa w
            się. 27 ust. 1 lub się. 29 ust. 1, posiada ten
            przedsiębiorca lub co najmniej jedna osoba uprawniona
            albo wchodząca w skład organu uprawnionego do
            reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik, usta
            nowiony w celu kierowania działalnością określoną w
            koncesji; przez osobę uprawnioną do reprezentowania
            przedsiębiorcy rozumie się także prokurenta.
           2.  Koncesję wydaje się, jeżeli:
            1) przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osoba stanowiąca
             organ lub wchodząca w skład organu uprawnionego
             do reprezentowania przedsiębiorcy, prokurent
             oraz wspólnik spółki cywilnej, jawnej i komandytowej 
             nie byli karani za przestępstwo umyślne lub umyślne 
             przestępstwo skarbowe,
            2) przedsiębiorca nie jest wpisany do rejestru dłużników 
             niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
           3. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:
            1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siędziby i adresu
             lub adresu zamieszkania,
            2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji 
             działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji 
             podatkowej (NIP),
            3) określenie zakresu i form działalności gospodarczej, 
             na którą ma być udzielona koncesja,
            4) określenie czasu na jaki ma być udzielona koncesja,
            5) określenie obszaru świadczenia usług objętych koncesją,
            6) planowaną datę rozpoczęcia wykonywania
             działalności gospodarczej objętej koncesją,
            7) siedziby i adresy oddziałów (filii) mających
             wykonywać działalność gospodarczą objętą koncesją,
            adresy miejsc, w których będzie przechowywana
             dokumentacja, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2,
            9) dane przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, osób
             uprawnionych lub wchodzących w skład organu
             uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy oraz
             pełnomocnika, ustanowionego w celu kierowania
             działalnością określoną w koncesji, zawierające:
             imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
             obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku osoby
             posiadającej obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita
             Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
             państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
             Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
             Obszarze Gospodarczym - serię i numer paszportu
             albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
             oraz adresy zameldowania tych osób na pobyt stały i
             czasowy, a także informację o posiadaniu licencji
             drugiego stopnia.
            4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
             1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców 
              lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
              gospodarczej,
             2) poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie
              licencji drugiego stopnia osoby, o której mowa w ust. 1,
             3) zaświadczenie o nie wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru
              dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego 
              oraz o niekaralności osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
            5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
             drodze rozporządzenia, wzór wniosku składanego do
             organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę ubiega
             jącego się o udzielenie koncesji na wykonywanie
             działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
             osób i mienia, z uwzględnieniem danych zawartych w
             art. 17 ust. 3.";
                      
     16) art. 18 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 18. 1. Koncesja zawiera:
           1)  firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i
             adresu lub adresu zamieszkania,
           2) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji
             działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji
             podatkowej (NIP),
           3) imię i nazwisko przedsiębiorcy będącego osobą
             fizyczną, osoby uprawnionej albo wchodzącej w skład
             organu uprawnionego do reprezentowania
             przedsiębiorcy, a także pełnomocnika, w przypadku
             jego ustanowienia do kierowania działalnością objętą
             koncesją, ze wskazaniem osoby lub osób posiadających
             licencję pracownika ochrony drugiego stopnia i
             określeniem zakresu oraz numeru licencji,
           4) określenie zakresu i form działalności, na które
             jest udzielona, oraz datę rozpoczęcia działalności,
           5) czas na jaki została udzielona,
           6) określenie obszaru, na którym świadczone mogą być
             usługi.
           2. Koncesja może zawierać szczególne warunki wykonywania
           działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
           i mienia, określone przez organ, o którym mowa w art.
           16 ust. 1.
           3. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi
           koncesyjnemu zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt
           1 i 3 oraz w art. 17 ust. 3 pkt 7-9.";
     17)  art. 19 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 19. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą
           w zakresie ochrony osób i mienia jest obowiązany:
           1) powiadomić organ koncesyjny o podjęciu i trwałym 
            zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
           2) prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą 
            zatrudnionych pracowników ochrony oraz zawieranych 
            i realizowanych umów,
           3) przedstawić dokumentację, o której mowa w pkt 2, 
            na żądanie organu upoważnionego do kontroli,
           4) zachowywać formę pisemną umów w zakresie wykonywanej
            działalności gospodarczej,
           5) nie dopuścić, aby przerwa w spełnianiu warunku, 
            o którym mowa w art. 17 ust. 1, była dłuższa niż 14 dni,
           6) rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej 
            w wyznaczonym terminie, a w przypadku nierozpoczęcia 
            wykonywania działalności, niezwłocznie zwrócić
            koncesję organowi koncesyjnemu.
           2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
           drodze rozporządzenia, rodzaje i sposób prowadzenia
           dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz czas
           jej przechowywania, uwzględniając dane jakie powinny
           zawierać poszczególne rodzaje dokumentacji.";
     18)  w art. 20 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
       "1) oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity, umożli
        wiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu
        zatrudniającego, chyba że identyfikacja uniemożliwiałaby
        wykonywanie zadań ochrony, a fakt ten został odnotowany w
        dokumentacji dotyczącej realizowanych umów,";
     19)  art. 23 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 23. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest
           uprawniony do kontroli wykonywania działalności
           gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
           2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić
           Komendanta Głównego Policji lub komendantów
           wojewódzkich Policji do przeprowadzania kontroli
           wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług
           ochrony osób i mienia.";
     20)  w art. 25 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
       "4. Pracownikiem ochrony wykonującym zadania ochrony w
        zakresie niewymagającym licencji nie może być osoba karana za
        przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
        niespełniająca warunku, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt
        4.";
     21)  w art. 26:
       a)  w ust. 1:
        - pkt 2 otrzymuje brzmienie:
         "2) pracowników ochrony konwojujących wartości pieniężne,
           materiały zawierające informacje niejawne oraz inne
           przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,",
        - pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
         "5) pracowników ochrony mających prawo do czynności
           określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4, 6 i 7,
          6) pracowników ochrony wykonujących czynności na
           obszarach, w obiektach i na urządzeniach podlegających
           obowiązkowej ochronie oraz poza nimi, jeżeli czynności
           te dotyczą tych obszarów, obiektów i urządzeń,",
        - po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
         "7) pracowników ochrony wykonujących zadania w obiektach
           użyteczności publicznej w czasie ogólnej dostępności
           tych obiektów.",
       b)  w ust. 2:
        - uchyla się pkt 3,
        - pkt 5 otrzymuje brzmienie:
         "5) nie była karana za przestępstwo umyślne lub umyślne
           przestępstwo skarbowe.",
        - uchyla się pkt 6,
       c)  w ust. 3:
        - pkt 1 otrzymuje brzmienie:
         "1) posiada pozytywną opinię wydaną przez komendanta
           powiatowego (miejskiego) Policji, właściwego ze względu
           na jej miejsce zamieszkania, a w przypadku obywatela
           innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego
           Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
           Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
           strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - przez
           organ odpowiedniego szczebla i kompetencji w państwie
           członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim
           Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
           stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
           właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,",
        - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
         "3) legitymuje się:
           a) wykształceniem co najmniej podstawowym i zdała egzamin
            na licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego
            stopnia lub uzyskała, trybie przepisów ustawy z dnia 
            26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych 
            w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji 
            do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, 
            z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 
            oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), decyzję w sprawie uznania
            kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej 
            pierwszego stopnia, albo
           b) tytułem zawodowym technika ochrony fizycznej osób i mienia 
            albo dyplomem ukończenia studiów lub świadectwem ukończenia 
            studiów podyplomowych w zakresie ochrony fizycznej osób 
            i mienia.
         4. Osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej 
          pierwszego stopnia jest obowiązana raz na trzy lata lub, 
          gdy w orzeczeniu lekarskim wskazano krótszy termin następnego 
          badania, do dnia upływu tego terminu, poddawać się badaniom 
          i przedstawić właściwemu ze względu na jej miejsce zamieszkania 
          komendantowi wojewódzkiemu Policji aktualne orzeczenie
          lekarskie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.";
     22)  art. 27 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 27. 1. Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego
           stopnia uprawnia do:
           1) opracowywania planów ochrony w zakresie bezpośredniej 
            ochrony fizycznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających 
            obowiązkowej ochronie oraz innych obszarów, obiektów i urządzeń
            chronionych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne,
           2) organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony
            fizycznej.
           2. O wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej
           drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która spełnia
           warunki, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i
           5.
           3. Licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego
           stopnia wydaje się osobie, która:
           1)  spełnia warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 3
             pkt 1,
           2)  legitymuje się:
             a) co najmniej wykształceniem średnim i zdała
              egzamin na licencję pracownika ochrony fizycznej
              drugiego stopnia lub uzyskała, w trybie przepisów
              ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach
              uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii
              Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów
              regulowanych, decyzję w sprawie uznania
              kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony
              fizycznej z licencją drugiego stopnia, albo
             b) tytułem zawodowym technika ochrony fizycznej osób
              i mienia albo dyplomem ukończenia studiów lub
              świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w za
              kresie ochrony fizycznej osób i mienia.";
     23)  po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:
       "Art. 27a. Egzamin na licencję pracownika ochrony fizycznej
           pierwszego i drugiego stopnia organizuje właściwy ze
           względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o
           licencję komendant wojewódzki Policji, a w przypadku
           osoby nie posiadającej miejsca zamieszkania na
           terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komendant
           Stołeczny Policji.";
     24)  w art. 28:
       a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        "1. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego
         pierwszego stopnia uprawnia do wykonywania czynności, o
         których mowa w art. 3 pkt 2.",
       b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
        "3. Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
         pierwszego stopnia wydaje się osobie, która:
         1)  spełnia warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt
           1,
         
         2)  posiada:
           a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i ukończyła 
            kurs pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego
            stopnia lub uzyskała, w trybie przepisów ustawy z dnia
            26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych 
            w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji 
            do wykonywania zawodów regulowanych, decyzję w sprawie
            uznania kwalifikacji w zawodzie pracownika zabezpieczenia 
            technicznego z licencją pierwszego stopnia, albo
           b) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe o specjalności
            informatycznej, elektronicznej, elektrycznej, łączności,
            telekomunikacyjnej, mechanicznej lub mechatronicznej
            albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie
            odrębnych przepisów.";
     25)  w art. 29:
       a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        "1. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego
         drugiego stopnia uprawnia do wykonywania czynności, o
         których mowa w art. 3 pkt 2 oraz do:
         1) opracowywania planów ochrony w zakresie zabezpieczenia
           technicznego obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
           obowiązkowej ochronie oraz innych obszarów, obiektów i
           urządzeń chronionych przez specjalistyczne uzbrojone for
           macje ochronne,
         2)  organizowania i kierowania zespołami pracowników
           zabezpieczenia technicznego.",
       b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
        "3. Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
         drugiego stopnia wydaje się osobie, która:
         1) spełnia warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1,
         2)  posiada:
           a) co najmniej wykształcenie średnie, 2-letni staż pracy
            w zakresie zabezpieczenia technicznego i ukończyła kurs
            pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia 
            lub uzyskała, w trybie przepisów ustawy z dnia
            26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych 
            w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji 
            do wykonywania zawodów regulowanych, decyzję w sprawie 
            uznania kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony
            zabezpieczenia technicznego z licencją drugiego stopnia, 
            albo
           b) tytuł zawodowy technika lub dyplom ukończenia studiów 
            na kierunku technicznym, w zakresie specjalności: 
            informatycznej, elektronicznej, elektrycznej, łączności,
            telekomunikacyjnej, mechanicznej lub mechatronicznej
            albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany 
            na podstawie odrębnych przepisów.";
     26)  art. 30 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 30. 1. Licencje wydaje, odmawia wydania, zawiesza i
           cofa, w formie decyzji administracyjnej, właściwy ze
           względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
           lub posiadającej licencję komendant wojewódzki Policji,
           a w przypadku osoby nieposiadającej miejsca
           zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
           Komendant Stołeczny Policji.
          2. Licencje wydaje się na czas nieokreślony.
          3. Za wydanie licencji pobiera się opłatę stanowiącą
           dochód budżetu państwa.
          4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu
           z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
           określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i tryb
           wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika
           ochrony, w tym miejsce i czas wnoszenia opłaty, uwzględ
           niając relację nie przekraczającą ź wysokości tej
           opłaty w stosunku do wysokości opłaty skarbowej za
           koncesję na usługi w zakresie ochrony osób i mienia.
          5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
           drodze rozporządzenia:
           1) tryb wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej 
            i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego 
            oraz wzór dokumentu stwierdzającego posiadanie
            licencji, uwzględniając wymiary, barwę i elementy
            graficzne wzoru dokumentu stwierdzającego posiadanie 
            licencji, a także wzór wniosku o wydanie licencji,
           2) tryb i częstotliwość wydawania przez organy Policji
            opinii o pracownikach ochrony, uwzględniając konieczność 
            wydawania opinii w razie wystąpienia okoliczności 
            uzasadniających zmianę opinii stanowiącej podstawę 
            wydania licencji.";
     27)  w art. 31:
       a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        "1. Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji,
         jeżeli osoba nie spełnia warunków, o których mowa w art.
         26 ust. 2 i 3, art. 27 ust. 2 i 3, art. 28 ust. 2 i 3,
         art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 3.",
       b)  po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
        "3. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku cofnięcia
         licencji, zatrzymuje dokument stwierdzający dotychczasowe
         posiadanie licencji.";
     28)  art. 33 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 33. 1. Za egzamin na licencję pracownika ochrony
           fizycznej od osoby składającej egzamin pobiera się
           opłatę w wysokości zapewniającej pokrycie kosztów
           egzaminu, stanowiącą dochód budżetu państwa.
           2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w
           porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
           publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
           wnoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz sposób
           ustalania jej wysokości, uwzględniając w szczególności
           termin jej wnoszenia oraz kalkulację kosztów egzaminów
           obejmującą koszty organizacyjno-techniczne tych
           egzaminów oraz wynagrodzenia egzaminatorów.";
     29)  po art. 33 dodaje się art. 33a i 33b w brzmieniu:
       "Art. 33a.  Członkowie komisji przeprowadzającej egzaminy, o
           których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 3 lit. a oraz w art.
           27 ust. 3 pkt 2 lit. a, za udział w jej pracach
           otrzymują wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej
           50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego
           kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
           Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
           Polskiej "Monitor Polski".
       Art. 33b. 1. Komendant Główny Policji prowadzi rejestr
            zawierający:
            1) dane osobowe osób:
             a) posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,
             b) posiadających licencję pracownika zabezpieczenia
              technicznego,
             c) ubiegających się o licencje pracownika ochrony fizycznej 
              lub zabezpieczenia technicznego,
            2) informacje o decyzjach i postanowieniach wydanych 
             w postępowaniu w sprawie licencji pracownika ochrony fizycznej
             lub zabezpieczenia technicznego.
           2. Dane osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c,
            przechowuje się w rejestrze do czasu zakończenia
            postępowania o wydanie licencji.
           3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
            obejmują:
            1) imię i nazwisko,
            2) imię ojca i imię matki,
            3) datę i miejsce urodzenia,
            4) adres zamieszkania,
            5) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu 
             Ewidencji Ludności.
           4. Komendant Główny Policji upowszechnia w Biuletynie
            Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Komendy
            Głównej Policji, wykaz osób posiadających licencję
            pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia tech
            nicznego.
           5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
            1) imię i nazwisko,
            2) rodzaj licencji,
            3) numer licencji.";
     30)  art. 34 i 35 otrzymują brzmienie:
       "Art. 34. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu
           z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz
           ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
           określi, w drodze rozporządzenia:
           1) zakres oraz tryb przeprowadzania badań lekarskich 
            i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba,
            ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej
            pierwszego stopnia oraz zakres, tryb i częstotliwość
            przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym
            jest obowiązana poddać się osoba posiadająca taką licencję,
           2) warunki i tryb:
             a) rozpatrywania odwołań od orzeczeń lekarskich i
              psychologicznych,
             b) kontroli wykonywania badań lekarskich i
              psychologicznych, dokumentowania tych badań oraz
              wydawania orzeczeń lekarskich,
           3) sposób prowadzenia ewidencji lekarzy oraz psychologów 
            uprawnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń, 
            o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2,
           4) sposób prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji
            medycznej związanej z badaniami lekarskimi i psychologicznymi
            oraz wzory stosowanych dokumentów,
           5)maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne
           - uwzględniając potrzebę zapewnienia, aby czynności, o
           których mowa w art. 3 pkt 1, były wykonywane przez
           osoby posiadające odpowiedni stan zdrowia.
          2. Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne, którym
           jest obowiązana poddać się osoba, ubiegająca się o
           wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej
           pierwszego stopnia oraz badania lekarskie i
           psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba
           posiadająca taką licencję, ponosi osoba poddana
           badaniu, a w odniesieniu do pracowników, pracodawca
           zatrudniający tę osobę.
          3. Badania lekarskie i psychologiczne, którym jest
           obowiązana poddać się osoba, ubiegająca się o wydanie
           licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego
           stopnia oraz badania lekarskie i psychologiczne, którym
           jest obowiązana poddać się osoba posiadająca taką
           licencję, w stosunku do pracowników przeprowadza się na
           podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, a
           orzeczenie lekarskie wydane na ich podstawie traktuje
           się jako orzeczenie, o którym mowa w art. 229 § 4
           Kodeksu pracy.
       Art. 35. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi,
           w drodze rozporządzenia, zakres obowiązujących tematów
           egzaminów, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 3 lit. a
           oraz w art. 27 ust. 3 pkt 2 lit. a, a także skład
           komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowadzania egza
           minów.
          2. Wydając przepisy, o których mowa w ust. 1, należy
           uwzględnić różnice wymagań wynikające ze stopnia
           licencji, a także dążyć do zapewnienia znajomości
           odpowiednich przepisów prawa, psychologii, zasad
           udzielania pomocy przedmedycznej, zasad organizacji i
           wykonywania ochrony, zasad użycia broni palnej bojowej
           i środków przymusu bezpośredniego, zasad samoobrony i
           technik interwencyjnych, a także innych umiejętności
           niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika ochrony.
           Należy również zapewnić obiektywny sposób oceny osób
           egzaminowanych i profesjonalny skład komisji.";
          
          
     31)  art. 36 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 36. 1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony
           osób i mienia w granicach chronionych obszarów,
           obiektów i urządzeń ma prawo do:
           1) ustalania uprawnień do wejścia i przebywania na terenie 
            chronionych obszarów, obiektów i urządzeń,
           2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
            w przypadkach:
             a) ustalania uprawnień do wejścia i przebywania na
              terenie chronionych obszarów, obiektów i urządzeń,
             b) gdy osoba popełniła przestępstwo lub wykroczenie
              przeciwko dobrom powierzonym ochronie lub inny
              czyn wyrządzający szkodę w mieniu,
           3) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu 
            w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania
            na terenie chronionych obszarów, obiektów i urządzeń 
            albo stwierdzenia zakłócania porządku,
           4) dokonywania w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie
            oraz w zakładach pracy, jeżeli wynika to z regulaminu pracy,
            kontroli osobistej, a także przeglądania bagaży, ładunku
            w środkach transportu, w celu sprawdzenia, czy mienie
            chronione nie jest bezprawnie wynoszone lub wywożone 
            oraz czy nie są wnoszone lub wwożone przedmioty niebezpieczne,
           5) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie 
            zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla 
            chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób 
            Policji,
           6) stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa
            w art. 38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych 
            ochronie lub w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego
            zamachu na pracownika ochrony,
           7) użycia broni palnej bojowej - jeżeli środki przymusu 
            bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2, okazały się
            niewystarczające lub ich użycie, ze względu na okoliczności
            danego zdarzenia, nie jest możliwe - wyłącznie 
            w następujących przypadkach:
             a) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego
              zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony
              albo innej osoby,
             b) przeciwko osobie, która nie zastosowała się do
              wezwania natychmiastowego porzucenia broni lub
              innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie
              zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika ochrony
              albo innej osoby,
             c) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie,
              przemocą odebrać broń palną bojową pracownikowi
              ochrony albo innej osobie uprawnionej do
              posiadania takiej broni,
             d) w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i
              bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, materiały
              zawierające informacje stanowiące tajemnicę
              państwową, wartości pieniężne oraz inne przedmioty
              wartościowe lub niebezpieczne.
          2.  Użycie broni palnej bojowej powinno następować w
           sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie,
           przeciwko której użyto broni i nie może zmierzać do
           pozbawienia jej życia, a także narażać na
           niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób.
          3.  Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być
           wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra
           osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
          4.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,
           szczegółowy tryb działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-
           5, a także sposób dokumentowania tych czynności,
           uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności
           podejmowanych przez pracownika ochrony czynności, a
           także potrzebę poszanowania dóbr osobistych oraz
           wolności i praw osób, wobec których podejmowane są te
           czynności.";
     32)  art. 37 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 37. Do pracownika ochrony posiadającego licencję
           pracownika ochrony fizycznej, wykonującego zadania
           ochrony osób lub mienia poza granicami chronionych
           obszarów, obiektów i urządzeń stosuje się przepisy art.
           36 ust. 1 pkt 5-7.";
      33) w art. 38:
       a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        "1. Pracownik ochrony może stosować środki przymusu
         bezpośredniego w przypadkach określonych w art. 36 ust. 1
         pkt 6 i art. 37 wyłącznie wobec osób uniemożliwiających
         wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie.",
       b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
        "5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,
         szczegółowe warunki i sposoby użycia środków przymusu
         bezpośredniego, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w
         szczególności czynności pracownika ochrony przed użyciem
         środków przymusu bezpośredniego i po ich użyciu, zwłaszcza
         w razie śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia osoby, wobec
         której zastosowano środek przymusu bezpośredniego i sposób
         dokumentowania użycia tych środków.",
       c)  uchyla się ust. 6;
     34)  art. 39-41 otrzymują brzmienie:
       "Art. 39. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,
           szczegółowe warunki i sposób postępowania pracowników
           ochrony przy użyciu broni palnej bojowej, uwzględniając
           czynności pracowników ochrony przed użyciem broni
           palnej bojowej i po jej użyciu, w szczególności w razie
           śmierci lub zranienia osoby, wobec której użyto broni,
           tryb zawiadamiania przełożonych o użyciu broni i sposób
           dokumentowania użycia broni.
          2.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
           drodze rozporządzenia, sposób uzbrojenia
           specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i
           warunki przechowywania oraz ewidencjonowania broni i
           amunicji, uwzględniając rodzaje broni palnej bojowej i
           środków przymusu bezpośredniego składające się na
           wyposażenie, wzory dokumentów związanych z
           przechowywaniem broni oraz konieczność uniemożliwienia
           dostępu do broni i amunicji osobom nieuprawnionym.
       Art. 40. 1. Kierownik jednostki lub przedsiębiorca, który
           uzyskał koncesję na wykonywanie działalności
           gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
           wyposaża pracownika ochrony fizycznej, stosownie do
           realizowanych przez niego zadań, w środki przymusu
           bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2-
           6, oraz w broń palną bojową.
          2.  Pracownik ochrony nosi, z zastrzeżeniem art. 41,
           przydzieloną broń palną bojową tylko będąc w
           umundurowaniu lub ubiorze używanym przez
           specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne.
          3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pracowników
           ochrony wykonujących zadania ochrony osób.
       Art. 41. Pracownik ochrony nie może nosić przy sobie broni
          palnej bojowej, jeżeli wykonuje zadania pracownika służby
          porządkowej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997
          r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr
          120, poz. 1298, Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 25, poz.
          253, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 187,
          poz. 1922).";
     35)  tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:


                 "Rozdział 7

       Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi
       oraz stanem ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
       obowiązkowej ochronie";

     36)  art. 43 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 43. 1. Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad
           działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji
           ochronnych oraz stanem ochrony obszarów, obiektów i
           urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, z
           zastrzeżeniem art. 44, w zakresie:
           1) zasad i sposobów realizacji zadań ochrony osób i
             mienia,
           2) posiadania przez pracowników ochrony niezbędnych
             kwalifikacji i uprawnień,
           3) sposobu zabezpieczenia i ewidencjonowania broni i
             amunicji,
           4) sposobów użycia przez pracowników tych formacji
             środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej
             bojowej.
          2.  Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:
           1) wstępie na teren chronionych obszarów, obiektów 
            i urządzeń oraz żądaniu wyjaśnień i udostępniania
            bądź wglądu w dokumentację opisującą organizację 
            i przebieg ochrony,
           2) wstępie na teren siedziby przedsiębiorcy wykonującego
            działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia,
            w takich dniach i godzinach, w jakich jest wykonywana 
            lub powinna być wykonywana działalność, oraz żądaniu
            wyjaśnień i udostępniania bądź wglądu w dokumentację 
            związaną z realizacją usług wykonywanych przez 
            specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną,
           3) kontroli organizacji i sposobu działania oraz współpracy
            z innymi formacjami i służbami,
           4) kontroli wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego,
            broń palną bojową, amunicję oraz sposobu ich zabezpieczenia
            i ewidencjonowania,
           5) kontroli realizacji planu ochrony obszaru, obiektu
            lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie
            albo innego obszaru, obiektu lub urządzenia chronionego
            przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne,
           6) wydawaniu pisemnych zaleceń mających na celu usunięcie 
            stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowaniu działalności
            specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej do przepisów 
            prawa.
          3. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli uchybień i
           nieprawidłowości, do ich usunięcia, w terminie
           określonym w zaleceniu, jest obowiązany:
           1) kierownik jednostki, w skład której wchodzą obszary, 
            obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie,
           2) przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wykonywanie
            działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, 
            posiadający pozwolenie na broń na okaziciela.";
     37)  w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
       "2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia,
        warunki i sposób ochrony terenów jednostek organizacyjnych
        podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
        nadzorowanych, chronionych przez specjalistyczne uzbrojone
        formacje ochronne, uwzględniając w szczególności osoby
        uprawnione do zaangażowania przedsiębiorcy do ochrony, zakres
        umowy na wykonywanie usług ochrony i sposób jej realizacji
        oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa terenów tych
        jednostek.";
     38)  art. 45 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 45. Przepisy art. 43 i 44 nie naruszają uprawnień
           właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych w
           zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad
           działalnością wewnętrznych służb ochrony oraz
           pracowników przedsiębiorców świadczących usługi ochrony
           osób i mienia w podległych lub nadzorowanych jednostkach
           organizacyjnych.";
     39)  w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
       "2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
        rozporządzenia:
        1) wzór i szczegółowy tryb wydawania upoważnień do kontroli 
         oraz wykonywania czynności, o których mowa w art. 43 ust. 2,
         uwzględniając w szczególności osoby uprawnione do składania
         wniosków o wydanie upoważnienia i osoby uprawnione 
         do wykonywania kontroli, okres na jaki wydawane jest 
         upoważnienie i sposób ewidencji wydanych upoważnień,
        2) sposób i tryb przeprowadzania kontroli oraz sposób 
         dokumentowania kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia
         sprawnego przebiegu kontroli.";
     40)  art. 47 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 47. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
           drodze rozporządzenia, warunki, zakres i tryb współpracy
           specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z
           Policją, Strażą Graniczną, jednostkami ochrony
           przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi
           (miejskimi), uwzględniając osoby i organy uprawnione do
           podejmowania współpracy oraz potrzebę zapewnienia
           sprawnego przebiegu tej współpracy.";
      41) art. 49 i 50 otrzymują brzmienie:
       "Art. 49. Kto wykonuje działalność gospodarczą w zakresie usług
           ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji, podlega
           grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
           wolności do lat 2.
       Art. 50. Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań
           przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązku,
           naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka,
           podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.";
     42)  po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:
       "Art. 50a. 1. Kto, wykonując działalność gospodarczą w zakresie
            usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji,
            zatrudnia do wykonywania bezpośredniej ochrony
            fizycznej lub zabezpieczenia technicznego osobę
            nieposiadającą wymaganej licencji, podlega grzywnie,
            karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
            do roku.
           2.  Tej samej karze podlega, kto nie posiadając
            licencji wykonuje czynności wymagające takiej
            licencji.".

   Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 7, poz. 58, z późn. zm.)[2] w art. 1 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w
brzmieniu:
      "5a) wzmacnianie obowiązkowych transportów wartości pieniężnych w
        zakresie określonym w odrębnych przepisach,".
 
   Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.)[3] po art. 129a dodaje się
art. 129b w brzmieniu:
      "Art. 129b. 1. Pojazdy specjalne (bankowozy) transportujące
           wartości pieniężne mogą być zwolnione z kontroli ruchu
           drogowego na podstawie przepustki wydawanej przez
           Komendanta Głównego Policji.
          2.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
           drodze rozporządzenia, wzór i tryb wydawania przez
           Komendanta Głównego Policji przepustek, o których mowa
           w ust. 1, oraz warunki posługiwania się tymi
           przepustkami, uwzględniając konieczność zapewnienia
           należytego poziomu bezpieczeństwa chronionych wartości
           pieniężnych.".
 
   Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
(Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2) w art. 11 w ust. 5 uchyla się pkt 1.
 
 
   Art. 5. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w
życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
      2. Osoba, która na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskała
licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, zachowuje prawo do
wykonywania czynności zastrzeżonych w niniejszej ustawie dla pracownika
ochrony fizycznej posiadającego licencję drugiego stopnia, a prawo do
wykonywania czynności zastrzeżonych dla pracownika ochrony fizycznej
posiadającego licencję pierwszego stopnia - do upływu ważności badań
lekarskich uprawniających do posiadania licencji.
      3. Osobie, która na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskała
licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia i spełnia wymagania, o
których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2, wydaje się, na jej wniosek, licencję
pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia.
      4. Za wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego
stopnia w trybie, o którym mowa w ust. 3, nie pobiera się opłaty.

   
   Art. 6. Akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień ustawowych
zmienianych ustawą, zachowują moc do czasu ich zastąpienia przez akty
wykonawcze wydane na podstawie upoważnień ustawowych, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż rok od dnia wejścia w życie ustawy.


   Art. 7. Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia
niniejszej ustawy.


   Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.
             U Z A S A D N I E N I E
  
Przedmiotowa nowelizacja stanowi wynik konfrontacji pierwszej, na gruncie prawa
polskiego, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z doświad
czeniami ponad sześcioletniego praktycznego jej stosowania.
Niektóre regulacje zawarte w niej okazały się nie dość precyzyjne, a w innych
przypadkach praktyka wskazała na konieczność ich zmiany.
- W związku z treścią art. 36 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
 o ochronie osób i mienia dotyczących uprawnień pracowników ochrony do
 stosowania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej bojowej i wykonywania
 innych czynności związanych z ochroną, których zakres został zróżnicowany w
 zależności od granic terenu, na którym czynności te są wykonywane - zachodzi
 konieczność zdefiniowania pojęcia "granic chronionych obszarów i obiektów".
 Doprecyzowano także definicje pojęć "kierownik jednostki", "transport
 podlegający obowiązkowej ochronie", "ochrona mienia" i "pracownik ochrony".
- Zmiana w art. 3 ust. 1 lit. c polega na rozszerzeniu pojęcia konwoju
 o materiały zawierające informacje niejawne.
- Dodanie nowego ust. 7 w art. 5 ma na celu usunięcie problemów Policji w
 realizacji jej obowiązków ustawowych. Obecnie ustawa z dnia 22 sierpnia 1997
 r. nie daje komendantowi wojewódzkiemu Policji prawa do sprawdzenia, czy
 przedłożony do uzgodnienia plan ochrony, o którym mowa w art. 7 ustawy,
 faktycznie dotyczy jednostek objętych ochroną obowiązkową, tj. wpisanych do
 ewidencji. Brak jest bowiem wymogu dołączenia do tego planu kopii lub odpisu
 decyzji administracyjnej o wpisie do ewidencji. Należy ponadto dodać, że w
 art. 48 ustawodawca penalizuje brak działań określonych w art. 5 ust. 1.
 Ściganie tego przestępstwa bez dostępu do informacji o tym, jakie obiekty,
 obszary lub urządzenia podlegają obowiązkowi ochrony, napotkałoby trudności.
- Nowelizacja art. 6 ustawy ma na celu usprawnienie procesu zatwierdzania przez
 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji regulaminów ogólnych warunków
 wykonywania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń dla jednostek
 organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa
 Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz
 zainteresowanych ministrów lub kierowników urzędów centralnych.
- Zmiany wprowadzone do przepisu art. 7 mają na celu zapobiegać samowolnym
 zmianom w organizacji ochrony, a także umożliwić Policji wpływanie na
 wcześniej uzgodniony plan, w przypadku wystąpienia zagrożeń nie przewidywanych
 w planie lub gdy przyjęte przedsięwzięcia okazały się nieskuteczne.
- Zmieniono brzmienie ust. 2 w art. 8. Koncesje na wykonywanie działalności
 gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia uzyskać może przedsiębiorca, a
 nie wewnętrzne służby ochrony. W takim przypadku do przedsiębiorcy stosuje się
 przepisy ustawy.
- Usunięto ust. 3 w art. 11. Wskazanie organu II instancji rozpatrującego
 odwołania od decyzji w sprawie wydania lub cofnięcia zezwolenia na utworzenie
 lub działanie wewnętrznej służby ochrony jest zbędne ze względu na ure
 gulowanie powyższej kwestii w przepisach Kodeksu postępowania admi
 nistracyjnego.
- Przepis art. 15 ust. 2 wynika z potrzeby wyraźnego wyłączenia z zakresu
 koncesjonowania usług powszechnych. Reglamentacja tej działalności nie ma
 uzasadnienia merytorycznego. Zmiana ust. 2 jest konieczna przede wszystkim ze
 względu na potrzebę stworzenia podstaw do zwolnienia z reglamentacji już
 wcześniej zwolnionych z koncesjonowania usług związanych z przechowaniem, np.
 prowadzenie parkingów i szatni. Uregulowanie to istniało w przepisach wydanych
 do nieobowiązującej już ustawy z 1988 r. o działalności gospodarczej.
- Proponowane brzmienie art. 17 eliminuje zasadę, że w przypadku przedsiębiorcy,
 który jest osobą fizyczną, działalność nie może być prowadzona przez
 pełnomocnika przedsiębiorcy. Ta regulacja stwarzała podstawę do zarzutu
 niezgodności z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.
 Uzupełniono ustawę o przepis określający, co powinien zawierać wniosek o
 udzielenie koncesji, określono wymagane dokumenty przy składaniu wniosku oraz
 proponuje się delegację do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku.
 Standardowy wniosek wyeliminuje długotrwałą procedurę uzupełniania informacji
 niezbędnych do sprawnego prowadzenia postępowania o udzielenie koncesji.
- Zmiany w brzmieniu art. 19 i 20 mają na celu doprecyzowanie już obecnie
 istniejących obowiązków przedsiębiorcy.
- Zmiana przepisu art. 23 przyznająca ministrowi właściwemu do spraw
 wewnętrznych możliwość upoważnienia, oprócz Komendanta Głównego Policji, także
 komendantów wojewódzkich Policji do przeprowadzenia kontroli działalności
 gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, ma na celu - z jednej
 strony uproszczenie dotychczasowej procedury, związanej z upoważnieniami, a z
 drugiej strony - odciążenie Komendanta Głównego Policji od formalistycznych
 czynności. Należy mieć na uwadze, że kontrole wykonywane są głównie przez
 funkcjonariuszy komend wojewódzkich Policji oraz organ koncesyjny.
- Zmiana w art. 25 polegająca na dodaniu ust. 4 uzupełnia dotychczasowe
 regulacje. Przepis ten określa warunki, jakie powinien spełniać pracownik
 ochrony wykonujący zadania ochrony w zakresie niewymagającym licencji.
 Ze względu na specyfikę działalności w zakresie ochrony, np. osób i mienia,
 pracownik ochrony - niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności - powinien
 być osobą przede wszystkim nie karaną za przestępstwa popełnione z winy
 umyślnej i umyślne przestępstwa skarbowe, mającą pełną zdolność do czynności
 prawnych.
- Przepisem art. 26 ust. 1 pkt 7 rozszerza się obowiązek posiadania licencji
 pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia na pracowników ochrony
 wykonujących zadania w obiektach użyteczności publicznej, tam gdzie mają oni
 bezpośredni kontakt ze sferą działania dotyczącą dóbr chronionych człowieka.
 Wyższy poziom wymagań profesjonalnych usunie, choćby częściowo, przypadki
 naruszania dóbr chronionych. W ust. 3 proponuje się zmiany korygujące
 właściwość organów Policji i wariant postępowania w przypadku dotyczącym
 obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
- Nowe brzmienie art. 26 ust. 3 pkt 3 oraz art. 27 ust. 3 pkt 2 wiąże się z
 wprowadzeniem obowiązku złożenia egzaminu na licencję pracownika ochrony
 fizycznej pierwszego i drugiego stopnia przed komisją egzaminacyjną przez
 wszystkie uprawnione osoby, z wyłączeniem osób, które legitymują się tytułem
 zawodowym ochrony fizycznej osób i mienia lub dyplomem albo świadectwem szkoły
 wyższej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. Proponowane rozwiązanie ma
 na celu jednakowe traktowanie wszystkich ubiegających się o licencje
 pracownika ochrony fizycznej. Znosi się również obowiązek ukończenia kursu,
 pozostawiając sposób przygotowania się do egzaminu wyborowi osoby ubiegającej
 się o licencję. W związku z wejściem do Unii Europejskiej wskazuje się również
 na nową kategorię osób mogących otrzymać licencje, a mianowicie takie osoby,
 które w trybie odrębnych przepisów uzyskały decyzję w sprawie uznania
 kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony. Chodzi tu o ustawę z dnia 26
 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii
 Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
- Proponowane nowe brzmienie art. 27 ust. 1 wyłącza wykonywanie przez posiadaczy
 licencji drugiego stopnia ochrony fizycznej czynności, do których uprawniony
 jest posiadacz licencji pierwszego stopnia. Rozdzielenie tych uprawnień
 uzasadnia fakt, że posiadacz licencji drugiego stopnia uprawniony jest głównie
 do kierowania lub planowania (dyrektor, kierownik lub właściciel firmy) i w
 tym przypadku nie musi spełniać warunków fizycznych, wymaganych dla osób
 ubiegających się o uzyskanie licencji pierwszego stopnia.
 Powyższa zmiana pozwoli na wyeliminowanie trudności z jakimi borykają się
 osoby ubiegające się o licencje drugiego stopnia związane z bardzo specy
 ficznymi testami, np. w zakresie sztuki samoobrony.
 Jednocześnie zauważyć należy, że nie wyklucza się możliwości uzyskania przez
 te osoby licencji pierwszego stopnia.
 W proponowanym brzmieniu art. 28 i 29 nowelizowanej ustawy rozwija się
 specjalności zawodowe dające tytuł do ubiegania się o licencję pracownika
 zabezpieczenia technicznego pierwszego i drugiego stopnia. W związku z
 przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wskazuje się
 również nową kategorię osób mogących otrzymać licencje, a mianowicie takie
 osoby, które w trybie odrębnych przepisów uzyskały decyzję w sprawie uznania
 kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony. Podobnie jak w przypadku licencji
 pracownika ochrony fizycznej chodzi tu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o
 zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
- Art. 30 uzupełniono przez określenie organu właściwego do wydania licencji
 osobie niemającej miejsca zamieszkania na terytorium RP; wprowadzono także
 obowiązek poddania się badaniom i przedstawiania orzeczeń organom wydającym
 licencje.
- Propozycja nowego brzmienia art. 33 oznaczałaby likwidację istotnej dolegli
 wości dla osoby, która posiada licencję, a z jakichś powodów nie może lub nie
 chce tej działalności wykonywać. Pozostaje to w zgodności z zasadą ochrony
 praw nabytych. Nowy art. 33 ustala obowiązek opłaty za egzamin i zawiera
 delegację w zakresie jej ustalenia. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
 ochronie osób i mienia nie stanowi bowiem o odpłatności za egzamin na licencję
 pracownika ochrony. Tymczasem egzamin taki jest, zwłaszcza w części
 praktycznej, najbardziej kosztownym elementem postępowania administracyjnego w
 sprawie wydania licencji pracownika ochrony.
 Zasadnym jest zatem wprowadzenie, przez nadanie nowego brzmienia art. 33,
 podstawy prawnej dla odrębnej opłaty pokrywającej koszty egzaminu.
 Wprowadza się również przepis ustanawiający prawo członków komisji
 egzaminacyjnej do wynagrodzenia za udział w pracach komisji.
- Projekt nakłada na Komendanta Głównego Policji obowiązek prowadzenia rejestru
 zawierającego dane osobowe oraz informacje o decyzjach i postanowieniach
 wydanych w postępowaniu w sprawie licencji pracownika ochrony fizycznej lub
 zabezpieczenia technicznego. Ponadto Komendant upowszechniał będzie wykaz osób
 posiadających ww. licencje. Powyższe pozwoli na sprawdzanie przez
 zainteresowane osoby, czy pracownik ochrony jest pracownikiem licencjonowanym,
 co ma szczególne znaczenie w kontekście treści art. 50a.
- Odnośnie do art. 34 należy wyjaśnić, że w toku prac nad rozporządzeniem
 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań
 lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji i
 posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. Nr 30, poz. 299)
 uznano, że delegacja do wydania ww. aktu prawnego została zakreślona zbyt
 wąsko. W szczególności zabrakło w niej umocowania do uregulowania kwestii
 odwołań od orzeczeń lekarskich. Niniejsza nowelizacja eliminuje ww. braki.
 Ponadto w art. 34 wprowadzono nowy ust. 3, mający na uwadze eliminację
 powtarzania badań wymaganych niniejszą ustawą oraz wynikających z Kodeksu
 pracy. Badania związane z posiadaniem licencji traktuje się jako orzeczenia, o
 których mowa w art. 229 Kodeksu pracy.
- W związku z potrzebą zagwarantowania sposobów do realizacji zadań ochrony osób
 i mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów rozszerza się katalog
 uprawnień pracowników ochrony, określony w art. 36 ustawy, o uprawnienie do
 dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i ładunku w środkach
 transportu w celu sprawdzenia, czy mienie chronione nie jest bezprawnie
 wynoszone lub wywożone oraz czy nie są wnoszone lub wwożone materiały
 niebezpieczne.
 Ponadto w art. 36 proponuje się uchylenie ust. 3, który stanowi zakaz użycia
 broni palnej w stosunku do kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd
 wskazuje na wiek do 13 lat, osób w podeszłym wieku oraz o widocznej
 niepełnosprawności, działającego nawet w sytuacji, gdy osoby te będą usiłowały
 pozbawić życia pracownika ochrony albo inną osobę. Konstruowanie takiego
 ograniczenia nie wydaje się celowe w kontekście brzmienia art. 36 ust. 1 pkt 5
 i ust. 2 ustawy, wskazujących szczególne przypadki, w których pracownicy
 ochrony mogą użyć broni palnej i określających zasady ochrony życia i zdrowia
 tych osób. Analogiczne uzasadnienie dotyczy skreślenia ust. 4 w art. 38, w
 kontekście treści ust. 3 tego artykułu.
- Przez zmianę dotychczasowego art. 37 przyznaje się pracownikowi ochrony prawo
 do stosowania ograniczonego katalogu środków przymusu bezpośredniego, także
 poza granicami chronionych obszarów i obiektów.
- W art. 36 i art. 39 ust. 1 wprowadzono określenie "broń palna bojowa" w
 miejsce "broni palnej", dostosowując tym samym nazewnictwo do używanego w
 ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52,
 poz. 525).
- W art. 38 ust. 2 uściślono delegację ustawową, uwzględniając działania
 pracownika po użyciu broni lub środków przymusu bezpośredniego.
 Dla doprecyzowania pojęć zmieniono również delegacje w art. 39.
- Proponowane nowe brzmienie art. 40 wprowadza zasadę wyposażania pracowników
 ochrony w broń i środki przymusu bezpośredniego przez przedsiębiorcę.
 Wyeliminuje to obecną nieuregulowaną praktykę różnych form własności i
 dysponowania tymi środkami poza czasem wykonywania zadań przez pracownika
 ochrony. Usunie to, przynajmniej w dużej części, zagrożenia mogące mieć
 miejsce w obecnym stanie prawnym (m.in. wypadki w domu, zagrożenie dla
 członków rodziny).
- Nowy art. 43 precyzyjniej od dotychczas obowiązującego określa zasady nadzoru
 Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych
 formacji ochronnych i stanem ochrony obszarów obligatoryjnie chronionych.
- W art. 41 wprowadzono zakaz noszenia broni palnej przy wykonywaniu ochrony
 imprez masowych.
- Przepis art. 47 jest uściśleniem upoważnienia ustawowego do tej pory
 istniejącego w ustawie, a dotyczącego współpracy formacji ochronnych z
 instytucjami państwowymi.
- Po art. 50 dodaje się art. 50a wprowadzający sankcję karną za zatrudnianie
 osób bez wymaganej licencji do wykonywania zadań ochrony osób i mienia takiej
 licencji wymagających oraz wobec osób, które nie posiadając licencji wykonują
 takie czynności. Powyższe jest związane z obowiązkami ustawowymi i ma na celu
 zdyscyplinowanie przedsiębiorców i pracowników ochrony do przestrzegania
 przepisów ustawy o ochronie osób i mienia w zakresie dotyczącym kwalifikacji
 pracowników ochrony do wykonywania zadań określonych w tej ustawie. Ma to
 związek z poziomem ochrony przed naruszeniem dóbr osobistych w trakcie
 czynności ochrony.
- W art. 2 proponuje się, aby osoby, które na podstawie dotychczasowych
 przepisów uzyskały licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
 zachowały prawo do wykonywania czynności zastrzeżonych w niniejszej ustawie
 dla pracownika ochrony fizycznej posiadającego licencję drugiego stopnia, a
 pierwszego stopnia - do upływu ważności badań lekarskich uprawniających do
 posiadania licencji. Osobom, które na podstawie dotychczasowych przepisów
 uzyskały licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia i spełniają
 wymagania ustawowe wydawane byłyby nieodpłatnie, na ich wniosek, licencje
 pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia.
- Proponuje się, aby akty wykonawcze, wydane na podstawie upoważnień ustawowych
 zmienianych projektowaną ustawą, zachowały moc do czasu ich zastąpienia przez
 akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień ustawowych, w brzmieniu nadanym
 tą ustawą, nie dłużej jednak niż 1 rok.


            OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa
 Projekt ma wpływ na:
 1) osoby, które są pracownikami ochrony lub chcą uzyskać kwalifikacje do
  wykonywania ww. zawodu,
 2) przedsiębiorców tworzących wewnętrzne służby ochrony i zarządzających
  obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie,
 3) przedsiębiorców, którzy uzyskali lub ubiegają się o uzyskanie koncesji na
  wykonywanie działalności gospodarczej o ochronie osób i mienia,
 4) organy administracji rządowej: koncesyjne oraz biorące udział w procesie
  wydawania licencji pracownika ochrony i uzyskiwania kwalifikacji koniecznych
  do uzyskania tych licencji.
2.Konsultacje społeczne
 Projekt był konsultowany z Polską Izbą Gospodarczą Ochrony Osób i Mienia,
 Dolnośląskim Związkiem Pracodawców Firm i Agencji Ochrony Osób, Mienia i Usług
 Detektywistycznych, Ogólnopolskim Pracowniczym Związkiem Zawodowym
 Konfederacji Pracy, Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Osób, Mienia i Usług
 Detektywistycznych, Polskim Związkiem Pracodawców "Ochrona", Ogólnopolskim
 Stowarzyszeniem Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych
 "Polalarm", Ośrodkiem Kształcenia Policealnego O’Chikara, Federacją
 Konsumentów, Polską Izbą Systemów Alarmowych, Polskim Związkiem Firm Ochrony
 oraz Unią Polskich Organizacji Branży Ochrony, a także Związkiem Banków
 Polskich.
 W wyniku wymiany poglądów z podmiotami społecznymi, w tym w trakcie
 konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
 Administracji, w większości przypadków wypracowano wspólne stanowiska, w tym
 m.in. dotyczące projektowanych uregulowań odnoszących się do wymaganych
 kwalifikacji osób ubiegających się o licencję pracownika zabezpieczenia
 technicznego oraz zakresu czynności, do których wykonywania uprawnia licencja
 drugiego stopnia.
 Nie uwzględniono natomiast postulatu powołania w drodze przedmiotowej
 nowelizacji instytucji rzeczoznawcy (eksperta) ochrony osób i mienia o spe
 cjalności fizycznej lub technicznej ochrony, którego kwalifikacje byłyby
 potwierdzone dyplomem nadawanym przez branżową organizację samorządu
 zawodowego lub gospodarczego. Według propozycji osoby te miałyby być wpisane
 do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zadań opiniodawczych prowadzonego
 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Osoby takie m.in.
 opiniowałyby plany ochrony, przed przekazaniem ich Policji do uzgodnienia.
 Propozycja powyższa wykracza poza zakres ustawy o ochronie osób i mienia, w
 której pojęcie rzeczoznawcy lub eksperta ochrony nie występuje. Instytucja
 taka nie wiąże się bowiem z regulacją odnoszącą się do określonej sfery
 koncesjonowanej działalności gospodarczej. Nowelizowana ustawa ogranicza się
 bowiem do ustanowienia wyjątków od zasady swobody działalności gospodarczej.
 Przedmiotowy postulat może być natomiast przedmiotem odrębnej inicjatywy
 ustawodawczej.
 Nie przychylono się do propozycji wykreślenia fakultatywnej przesłanki odmowy
 udzielenia przedsiębiorcy koncesji ze względu na zagrożenie dóbr osobistych
 obywateli. Pominięcie tej negatywnej przesłanki spowodowałoby konieczność
 udzielania koncesji przedsiębiorcom wprawdzie nie karanym, ale przeciwko
 którym prowadzone jest postępowanie karne albo które dopuściły się czynu
 karalnego ściganego na wniosek.
 Ponadto nie uwzględniono propozycji wprowadzenia - w przypadku cofania
 koncesji - obligatoryjnego, w miejsce fakultatywnego, zasięgania opinii
 organizacji pracodawców i przedsiębiorców o przedsiębiorcy będącym członkiem
 takiej organizacji. Przepis taki nie miałby wpływu na ostateczną decyzję
 organu, a przedłużałby postępowanie, np. w sytuacji, gdy wydano orzeczenie
 sądowe o zakazie wykonywania działalności.
 Nie przychylono się również do uwagi dotyczącej skreślenia przepisu karnego
 zawartego w art. 50a, penalizującego sytuację, w której przedsiębiorca
 zatrudnia do wykonywania zadań ochrony wymagających licencji pracowników nie
 licencjonowanych. Wprowadzenie w ustawie ww. obowiązku powinno zostać
 uzupełnione o wskazanie sankcji za jego niedopełnienie.
 Nie uwzględniono również propozycji zmiany art. 50 ustawy w części dotyczącej
 wysokości kary pozbawienia wolności do lat 5 na karę do lat 3, w przypadku gdy
 pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył uprawnienia lub
 nie dopełnił obowiązku i naruszył w ten sposób dobro osobiste obywatela. Dobro
 osobiste człowieka (często życie i zdrowie) podlega restryktywnej ochronie
 prawnej. Naruszenie dobra osobistego musi zatem skutkować zdecydowaną
 odpowiedzią właściwych organów, które muszą mieć skuteczne instrumenty
 reagowania na naruszenie prawa w tym zakresie.
 Zgłaszane w trakcie prac nad projektem ustawy propozycje zmiany brzmienia
 przepisu art. 2 pkt 5, dotyczącego definicji ochrony mienia, przez
 rozszerzenie tej definicji o szkody będące następstwem zdarzeń losowych albo o
 szkody będące następstwem innych niż przestępstwa lub wykroczenia czynów
 wyrządzających szkodę tym dobrom nie zostały w przedłożonym projekcie
 uwzględnione. Rozszerzenie definicji ochrony mienia o zdarzenia losowe
 powodowałoby objęcie koncesjonowaniem działalności w zakresie ochrony
 przeciwpożarowej, ochrony przed powodziami, uderzeniami piorunów itp.
 działaniem sił przyrody. Również włączenie do definicji szkody w mieniu
 powstałej w inny sposób niż działania przestępcze czy stanowiące wykroczenia,
 powodowałoby objęcie szkodą każdego przypadku szkody w rozumieniu Kodeksu
 cywilnego, a więc nie mającej związku z działaniami przestępczymi lub wykro
 czeniowymi. Tak szeroka definicja powodowałaby konieczność daleko idących
 zmian, np. w zakresie uprawnień pracowników ochrony w sytuacjach, w których
 mogą powstać szkody cywilne. Zmieniłoby to zakres przedmiotowy ustawy
 niezgodnie z intencją projektodawcy.
 Podnoszono również zasadność zamieszczania w koncesji imienia i nazwiska osoby
 uprawnionej albo wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentowania
 przedsiębiorcy, pełnomocnika, w przypadku gdy został ustanowiony do kierowania
 działalnością objętą koncesją oraz wskazanie osoby lub osób posiadających
 licencję pracownika ochrony drugiego stopnia z określeniem zakresu oraz numeru
 licencji. Uwaga podyktowana była względami technicznymi, aby przeciwdziałać
 konieczności legitymowania się (np. w przetargach) kilkoma decyzjami zmienia
 jącymi koncesję, ponieważ dość częste zmiany osobowe w reprezentacji spółek
 wymuszają konieczność zmiany danych objętych koncesją.
 Aby wyjść naprzeciw takim uwagom, organ koncesyjny przyjmie praktykę, że dane,
 o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, a dotyczące pełnomocników oraz
 członków zarządu i prokurentów będą zamieszczane na karcie 2 koncesji i tylko
 ona będzie podlegała wymianie (będąc zawsze tekstem jednolitym obejmującym
 wszystkie zmiany), zaś karta 1 koncesji, w przypadku zmian, o których wyżej,
 nie będzie podlegała zmianom.
 Nie uwzględniono propozycji Polskiego Związku Pracodawców "Ochrona"
 dotyczących zmiany art. 7 ustawy.
 Charakter proponowanej zmiany ograniczał się do zastąpienia wyrazów "stan
 etatowy" wyrazami "rodzaje i czas trwania posterunków ochronnych". Przez "stan
 etatowy" należy rozumieć liczbę pracowników ochrony przewidywaną do realizacji
 planów ochrony i jest to informacja istotna z punktu widzenia wskazania
 formacji ochronnej. Do wykonania tych samych zadań przez wewnętrzne służby
 ochrony trzeba przewidzieć większy stan etatowy pracowników ochrony, niż gdy
 zadania będą wykonywane, w ramach usługi, przez koncesjonowany podmiot.
 Sześcioletnia ukształtowana praktyka związana z planami ochrony, informacje na
 temat "rodzaju i czasu trwania posterunków" umiejscawia w części opisującej
 "zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki".
 Przyjęcie natomiast propozycji, aby o zmianach w organizacji ochrony kierownik
 jednostki niezwłocznie zawiadamiał pisemnie właściwego komendanta woje
 wódzkiego Policji, który następnie mógłby zdecydować o konieczności uzgod
 nienia tych zmian, niesie poważne ryzyko czasowego osłabienia ochrony
 jednostki. Przykładowo może zaistnieć sytuacja, w której kierownik jednostki,
 w ramach obniżenia kosztów, nie bacząc na stan bezpieczeństwa, uznał za
 stosowne zredukowanie stanu etatowego pracowników ochrony i zwolnił tych
 pracowników. Jeżeli post factum powiadomi o tym komendanta wojewódzkiego
 Policji, to do czasu podjęcia przez organ Policji prawem przewidzianych
 kroków, np. poinformowania kierownika jednostki o konieczności uzgodnienia
 tych zmian lub wszczęcia postępowania administracyjnego o odmowie uzgodnienia
 planu, sankcjonowane byłoby obniżenie poziomu ochrony.
3.Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych (budżet
 państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego)
 Rozwiązania zawarte w projektowanym akcie prawnym nie spowodują ujemnych
 skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu
 terytorialnego.
 W związku wejściem w życie znowelizowanej ustawy o ochronie osób i mienia
 wpływy do budżetu państwa należałoby natomiast szacować na kwotę 4,8 mln zł.
 Projekt ustawy, w odróżnieniu do obowiązującego aktu prawnego, wprowadza dwa
 tytuły do wnoszenia przez osoby ubiegające się o uzyskanie kwalifikacji do
 wykonywania zadań ochrony osób i mienia opłat do budżetu państwa. Są to opłaty
 związane z licencjami pracownika ochrony, tzn. opłata za wydanie licencji i
 opłata za egzamin.
 Można przyjąć, że rocznie ok. 12 000 osób otrzymuje licencję pracownika
 ochrony (dane z 2003 r.), a zatem wpływ do budżetu państwa z tego tytułu
 będzie wynosił ok. 1,8 mln zł. Do egzaminu na licencję pracownika ochrony
 fizycznej przystępuje rocznie ok. 20 000 osób (w tym osoby zdające egzaminy
 poprawkowe). Koszt przeprowadzenia egzaminu można oszacować na kwotę 150 zł od
 osoby. Zatem wpływy do budżetu państwa z tytułu opłat za przystąpienie do
 egzaminu można oszacować na kwotę 3 mln zł.
4.Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i
 zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów
 Charakteryzując i oceniając przewidywane skutki związane z wejściem w życie
 ustawy należy stwierdzić, że nie spowoduje ona zasadniczych zmian na rynku
 pracy. Przewidywania takie wynikają z tego, że pomimo rozszerzenia, na
 zasadzie art. 26 ust. 1 pkt 7, zakresu usług ochrony, których wykonywanie
 przez pracowników wiązać się będzie z posiadaniem przez nich kwalifikacji
 wynikających z licencji, to przy istnieniu obecnie około 110 tys. pracowników
 posiadających już licencje (a proces szkolenia pracowników jest
 kontynuowany), pracodawcy mogą kierować pracowników z licencjami do
 wykonywania zadań w miejscach użyteczności publicznej ze stanowisk pracy,
 przy których nie wymagane są licencje. Uzasadnieniem rozszerzenia wymagań
 jest potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i nienaruszalności ich
 dóbr chronionych.
 Projekt nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
 oraz na sytuację i rozwój regionalny.
 Projekt ustawy zapewnia wewnętrzną spójność systemu prawa.______________________________________________________________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o
 Policji, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz
 ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z
 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984,
 Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688,
 z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr
 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z
 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273,
 poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z
 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149,
 poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121,
 poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.
SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=