WYKROCZENIE
 

 

Wykroczeniem, zgodnie z art.1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń /Dz. U. nr 12 z późn. zm./, jest czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Warunkiem popełnienia wykroczenia jest możliwość przypisania sprawcy winy w czasie czynu. Odpowiedzialność za wykroczenia jest mniej surowsza niż za przestępstwa. Główny powód, dla którego ustawodawca łagodniej traktuje sprawców wykroczeń to niższy stopień społecznej szkodliwości tych czynów. Wynika to przede wszystkim stąd, że wykroczenia na ogół naruszają dobra o niniejszej wartości niż wartość dóbr, w które godzą przestępstwa i czynią mniejsze szkody.

Wykroczenia katalog kar:

Za popełnienia wykroczenia grożą kary:

aresztu na okres od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności na okres 1 miesiąca, grzywny w wysokości od 20 do 5000 złotych, nagany

Wykroczenia środki karne:

zakaz prowadzenia pojazdów (od 6m-cy do 3 lat), przepadek przedmiotów, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody, podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób, inne środki karne określone przez ustawę /art. 18 – 32/.

W częściach szczególnych Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń zawarte są rozdziały określające poszczególne rodzaje przestępstw i wykroczeń. Trzeba jednak pamiętać, że normy prawa karnego materialnego występują również w innych ustawach, np. w ustawie o ochronie osób i mienia, ustawie o broni i amunicji, ustawie o ochronie informacji niejawnych. Czyny karalne opisane w tych ustawach - w zależności od nadanej im kwalifikacji prawnej – są przestępstwami lub wykroczeniami.

Z zakresu czynności składających się na ochronę osób i mienia wynika, że pracownik ochrony wykonując swoje zadania może najczęściej mieć do czynienia z przestępstwami przeciwko:

życiu i zdrowiu /rozdz. XIX/ bezpieczeństwu powszechnemu /rozdział XX/ wolności /rozdział XXIII/ czci i nietykalności cielesnej /rozdział XXVII/ porządkowi publicznemu /rozdział XXXII/ ochronie informacji /rozdział XXXIII/ mieniu /rozdział XXXV/

oraz z wykroczeniami przeciwko:

porządkowi i spokojowi publicznemu /rozdział VIII/ bezpieczeństwu osób i mienia /rozdział X/ mieniu /rozdział XIV/ urządzeniom użytku publicznego /rozdział XVII/

 

SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=