WINA UMYŠLNA I NIEUMYŠLNA
 

 

Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. Występek oraz wykroczenie również z winy nieumyślnej jeśli ustawa tak stanowi.

Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie jeżeli:

sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie jeżeli:

sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go na skutek niezachowania ostrożności, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Wina umyślna występuje w dwóch zamiarach:

Bezpośrednim - sprawca chce dokonać przestępstwa i się na nie godzi.

Ewentualnym - sprawca przewiduje przestępstwo i się na nie godzi.

Wina nieumyślna to niedbalstwo lub lekkomyślność:

Lekkomyślność - sprawca przewiduje możliwość dokonania przestępstwa, lecz bezpodstawnie uważa, że tego przestępstwa uniknie.

Niedbalstwo - sprawca nie przewiduje zajścia przestępstwa, choć powinien i może taką możliwość przewidzieć.

 

SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=