CZAS PRACY 2008

 

JEDNOMIESIĘCZNE OKRESY ROZLICZENIOWE W ROKU 2008

1

2

3

4

5

6

I

40 godz. × 4 tyg.

+

8 godz. × 3 dni

-

8 godz. × 1 dzień

=

176 godz.

22 dni

II

40 godz. × 4 tyg.

+

8 godz. × 1 dzień

-

brak

=

168 godz.

21 dni

III

40 godz. × 4 tyg.

+

8 godz. × 1 dzień

-

8 godz. × 1 dzień

=

160 godz.

20 dni

IV

40 godz. × 4 tyg.

+

8 godz. × 2 dni

-

brak

=

176 godz.

22 dni

V

40 godz. × 4 tyg.

+

8 godz. × 2 dni

-

8 godz. × 3 dni

=

152 godz.

19 dni

VI

40 godz. × 4 tyg.

+

8 godz. × 1 dzień

-

brak

=

168 godz.

21 dni

VII

40 godz. × 4 tyg.

+

8 godz. × 3 dni

-

brak

=

184 godz.

23 dni

VIII

40 godz. × 4 tyg.

+

8 godz. × 1 dzień

-

8 godz. × 1 dzień

=

160 godz.

20 dni

IX

40 godz. × 4 tyg.

+

8 godz. × 2 dni

-

brak

=

176 godz.

22 dni

X

40 godz. × 4 tyg.

+

8 godz. × 3 dni

-

brak

=

184 godz.

23 dni

XI

40 godz. × 4 tyg.

+

brak

-

8 godz. × 2 dni

=

144 godz.

18 dni

XII

40 godz. × 4 tyg.

+

8 godz. × 3 dni

-

8 godz. × 2 dni

=

168 godz.

21 dni

RAZEM

2.016

252


DWUMIESIĘCZNE OKRESY ROZLICZENIOWE W ROKU 2008

I-II

40 godz. × 8 tyg.

+

8 godz. × 4 dni

-

8 godz. × 1 dzień

=

344 godz.

43 dni

III-IV

40 godz. × 8 tyg.

+

8 godz. × 3 dni

-

8 godz. × 1 dzień

=

336 godz.

42 dni

V-VI

40 godz. × 8 tyg.

+

8 godz. × 3 dni

-

8 godz. × 3 dni

=

320 godz.

40 dni

VII-VIII

40 godz. × 8 tyg.

+

8 godz. × 4 dni

-

8 godz. × 1 dzień

=

344 godz.

43 dni

IX-X

40 godz. × 8 tyg.

+

8 godz. × 5 dni

-

brak

=

360 godz.

45 dni

XI-XII

40 godz. × 8 tyg.

+

8 godz. × 3 dni

-

8 godz. × 4 dni

=

312 godz.

39 dni

RAZEM

2.016

252


TRZYMIESIĘCZNE OKRESY ROZLICZENIOWE W ROKU 2008

I-III

40 godz. × 13 tyg.

+

brak

-

8 godz. × 2 dni

=

504 godz.

63 dni

IV-VI

40 godz. × 13 tyg.

+

brak

-

8 godz. × 3 dni

=

496 godz.

62 dni

VII-IX

40 godz. × 13 tyg.

+

8 godz. × 1 dzień

-

8 godz. × 1 dzień

=

520 godz.

65 dni

X-XII

40 godz. × 13 tyg.

+

8 godz. × 1 dzień

-

8 godz. × 4 dni

=

496 godz.

62 dni

RAZEM

2.016

252


CZTEROMIESIĘCZNE OKRESY ROZLICZENIOWE W ROKU 2008

I-IV

40 godz. × 17 tyg.

+

8 godz. × 2 dni

-

8 godz. × 2 dni

=

680 godz.

85 dni

V-VIII

40 godz. × 17 tyg.

+

8 godz. × 2 dni

-

8 godz. × 4 dni

=

664 godz.

83 dni

IX-XII

40 godz. × 17 tyg.

+

8 godz. × 3 dni

-

8 godz. × 4 dni

=

672 godz.

84 dni

RAZEM

2.016

252


SZEŚCIOMIESIĘCZNE OKRESY ROZLICZENIOWE W ROKU 2008

I-VI

40 godz. × 26 tyg.

+

brak

-

8 godz. × 5 dni

=

1.000 godz.

125 dni

VII-XII

40 godz. × 26 tyg.

+

8 godz. × 2 dni

-

8 godz. × 5 dni

=

1.016 godz.

127 dni

RAZEM

2.016

252

 

 

Definicja czasu pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Dla celów rozliczania czasu pracy:

doba oznacza kolejne 24 godziny, liczone od godziny, w której pracownik rozpoczął pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

tydzień oznacza 7 kolejnych dni kalendarzowych, liczonych od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
     

  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
     

  • odejmując od otrzymanego wyniku iloczyn 8 godzin i liczby dni świąt przypadających w innym dniu niż niedziela (art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

 

Ważne! 
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

 

Wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, obliczony zgodnie z podaną metodyką, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Okresy rozliczeniowe

Podane zasady ustalania czasu pracy znajdują zastosowanie przy obliczaniu wymiaru czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Najczęściej spotykanymi okresami rozliczeniowymi są okresy trwające 3 lub 4 miesiące, rzadziej miesięczne, występują także okresy 6- lub 12-miesięczne. Wszystko zależy od systemu czasu pracy w jakim są zatrudnieni pracownicy.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego powoduje w praktyce mniejsze obciążenie pracowników kadrowych pracą przy rozliczaniu tych okresów, bowiem dokonują tej czynności rzadziej.

SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=