NEWS SKOMENTUJ
Nowy
Trudniejszy dostęp do licencji to lepsza kadra wśród stróżów porządku
Źródło : Rzeczpospolita data 17.05.2008, o 07:00 (UTC)
 Zyskają na niej klienci sklepów, którzy dziś raczej rzadko spotykają się z profesjonalnym zachowaniem ochrony. Zyskają również właściciele domów, którzy korzystają z usług agencji ochroniarskich i płacą za to pieniądze. Jednych i drugich ma usatysfakcjonować profesjonalizm stróżów porządku. Dziś często jest to raczej fikcją.

Gdyby nie skrócenie kadencji Sejmu, nowa ustawa o ochronie osób i mienia weszłaby w życie jeszcze w tym roku. Zakłada ona skuteczniejszą kontrolę nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ochroniarską i jednakowe zasady dla wszystkich osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony. Wprowadza również nowe wymagania wobec pracowników ochrony, którzy nie muszą mieć licencji.

Ze zmianami powinni się też liczyć właściciele sklepów wielkopowierzchniowych. Ochroniarzami w takich placówkach będą mogli zostać jedynie posiadacze licencji I stopnia.

W projekcie przewidziano również nową zasadę zatrudniania pełnomocników, którzy są uprawnieni do kierowania działalnością firmy ochroniarskiej. Dziś pracują oni tam, gdzie nikt z zarządu nie ma licencji II stopnia. Tylko ona bowiem uprawnia do kierowania firmą. Zbyt często zdarza się jednak, że tacy pełnomocnicy są zatrudniani fikcyjnie w kilku firmach jednocześnie. Teraz pełnomocnik będzie się musiał zadowolić pracą tylko w jednej z nich.

Zaostrzone zostaną przepisy karne dla agencji ochrony, które nie wywiązują się z obowiązków określonych w umowie. Firma, która ochrania np. dom jednorodzinny, w razie sygnału o włamaniu musi wysłać na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny. Dopiero kiedy sobie nie radzi, może skorzystać z pomocy policji.

Każde nieuzasadnione wezwanie policji ma być karane grzywną do tysiąca złotych. Z kolei nawet do trzech lat więzienia ma grozić ochroniarzowi, który przekraczając uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, narusza czyjeś dobra osobiste.

Nowe przepisy mają też znieść obowiązek ukończenia kursu pracownika ochrony fizycznej, ale nie zmieniają sposobu przygotowania się do egzaminu starającemu się o licencję. To duża oszczędność dla kandydatów na ochroniarzy.
 
Komentarz pochodzi od max, 04.12.2008, o 20:09 (UTC):
to normalna lipa. chodzi o kase. za kazde podejscie do egzaminu trzeba placic, albo kombinowac.
Komentarz pochodzi od TOM, 22.05.2008, o 19:41 (UTC):
I TAK OCHRONA TO JEDNA WIELLKA LIPA JAK MOŻNA PRACOWAĆ ZA 1200 ZŁ:( TAK LICĘCJE ROBI TYLKO NIEWIELKA ILOŚĆ LUDZI


Dlaczego musimy płacić za badania licencyjne?
war data 14.05.2008, o 05:09 (UTC)
 W odczuciu wielu pracowników ochrony płacenie za licencje jest nie wporządku, bo dlaczego pracodawca ma z tego korzystać nie ponosząc żadnych kosztów.
W przypadku licencji to mamy ją utrzymać w swoim posiadaniu, czyli na swój koszt przeprowadzić badania jak i pozostać nie karanym. Nie mając badań możesz stracić licencję, tracisz licencję, to nie masz pracy.

Poniższe rozporządzenie jasno określa że to pracownik płaci za badania.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 marca 1999 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.
(Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999 r.)
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

...
§ 12. Opłata za badania lekarskie i psychologiczne wynosi 350 zł.

§ 13. 1. Opłatę za badania lekarskie i psychologiczne ponosi osoba badana, a w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 - pracodawca.
2. Opłata, o której mowa w § 12, podlega uiszczeniu przed przystąpieniem do badań w kasie jednostki przeprowadzającej badanie lub na konto bankowe wskazane przez tę jednostkę.

I to załatwia sprawę żaden pracodawca nie zwróci za badania jeśli nie musi.
 

<-Powrót

 1 

Dalej->


Dodaj komentarz do tej strony:
Który wpis skomentować?
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=